Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Exercises

Reported/Indirect Speech

Mowy zależnej (Reported/Indirect Speech) używamy, kiedy chcemy przekazać czyjąś wypowiedź nie cytując dokładnie tego co ktoś powiedział, ale przekazując treść tej wypowiedzi. W języku angielskim mowy zależnej używamy bardzo często więc opanowanie tego materiału jest istotnym krokiem w nauce języka.

Porównajmy zestawy zdań w mowie niezależnej i zależnej:

mowa niezależna mowa zależna
Lara said: “I’m pretty.” Lara said (that) she was pretty.
 Lara powiedziała: “Jestem piękna.” Lara powiedziała, że jest piękna.
Tom said: “I don’t smoke.” Tom said (that) he didn’t smoke.
 Tom powiedział: “Nie palę.” Tom powiedział, że nie pali.
They said: “We have never lied.” They said (that) they had never lied.
Powiedzieli: “Nigdy nie kłamaliśmy.” Powiedzieli, że nigdy nie kłamali.
Ann said “I will be famous one day.” Ann said (that) she would be famous one day.
Ann powiedziała: “Pewnego dnia będę sławna.” Ann powiedziała, że pewnego dnia będzie sławna.
My parents said: “We can’t let you go.” My parents said (that) they couldn’t let me go.
Moi rodzice powiedzieli: “Nie możemy cię puścić.” Moi rodzice powiedzieli, że nie mogą mnie puścić.
Rafał said: “I’m not joking.” Rafał said (that) he wasn’t joking.
 Rafał powiedział: ” Nie żartuję.” Rafał powiedział, że nie żartuje.

Zauważmy, że w zdaniach w prawej kolumnie zmienił się czas! To bardzo ważna uwaga, ponieważ w mowie zależnej mamy do czynienia z tzw. następstwem czasów. W języku polskim nie spotkamy się z czymś takim, więc szczególnie ważne jest zrozumienie tego zjawiska. W największym skrócie stosowanie następstwa czasów polega na COFNIĘCIU czasu użytego w zdaniu podrzędnym.

Oto zestawienie zmian czasów:

mowa niezależna mowa zależna
Present Simple » Past Simple
Sue said “I don’t like him.” » Sue said (that) she didn’t like him.
Present Continuous » Past Continuous
“The sun is shining,” he said. » He said the sun was shining.
Past Simple » Past Perfect
Monica said “I wrote a letter.” » Monica said she had written a letter.
Present Perfect » Past Perfect
“I have lost my keys,” said Mike. » Mike said (that) he had lost his keys.
Present Perfect Continuous » Past Perfect Continuous
Mr Brown said “I’ve been working for this company for 3 years.” » Mr Brown said he had been working for that company for 3 years.
Future Simple » Future in the Past
“I will do it tomorrow,” said Jenny. » Jenny said she would do it the next day.
Future Continuous » Future Continuous in the Past
“She will be working on the project tomorrow at 5,” said George. » George said she would be working on the project the next day at 5.

Także niektóre czasowniki modalne się zmieniają:

mowa niezależna mowa zależna
will » would
can » could
may » might
shall » should
would » would
could » could
might » might
should » should

Inne określenia czasu zmieniamy następująco:

mowa niezależna mowa zależna
yesterday the day before
last week the week before
tomorrow the next day/the following day
next week/month the following week/month
now then
2 years ago 2 years before

Żeby zdanie w mowie zależnej było logiczne, użyte przez mówiącego określenia miejsca zmieniamy w następujący sposób:

mowa niezależna mowa zależna
here there
tutaj tam
in this room in that room/in the room
w tym pokoju w tamtym pokoju

Pytania w mowie zależnej zachowują szyk zdania oznajmującego! Trzeba zwrócić szczególną uwagę na kolejność słów w zdaniu. Spójrzmy na przykłady (oczywiście pamiętamy cały czas o zasadzie następstwa czasów):

mowa niezależna mowa zależna
“Will you give me my book back?” Mike asked me if I would give him his book back.
Oddasz mi moją książkę? Mike zapytał mnie, czy mu oddam jego książkę.
“Do you love her?” Tom asked me whether I loved her.
Kochasz ją? Tom zapytał mnie, czy ja kocham.
“Did mother make a delicious cake?” My brother asked me if mother had made a delicious cake.
Czy mama zrobiła pyszne ciasto? Mój brat zapytał mnie, czy mama zrobiła pyszne ciasto.

Powyższe pytania należą do grupy tzw. yes/no questions – w mowie zależnej wstawiamy w takim przypadku jeden ze spójników: if lub whether, oba tłumaczymy jako czy z tym, że whether jest bardziej formalne.
Jeśli w pytaniu pojawia się zaimek zaczynający sie na wh- ten sam zaimek musi pojawić się w pytaniu w mowie zależnej:

mowa niezależna mowa zależna
What is his name?” They asked me what his name was.
Jak on się nazywa? Oni zapytali mnie jak on się nazywa.
(zwróćmy szczególną uwagę na szyk zdania angielskiego!)
Where will you be tomorrow at 5?” I asked her where she would be the next day at 5.
Gdzie będziesz jutro o 5? Zapytałem ją gdzie będzie jutro o 5.
When is your wife coming back?” asked Mary. Mary asked when his wife was coming back.
“Kiedy wraca twoja żona?” zapytała Mary. Mary zapytała kiedy wraca jego żona.

We wszystkich powyższych zdaniach używaliśmy czasownika to ask do zrelacjonowania pytania – czasowników, których możemy użyć jest oczywiście więcej:

to ask pytać
to inquire pytać się, dowiadywać
to want to know chcieć wiedzieć
mowa niezależna mowa zależna
“Will you come?” Sue wanted to know if I would come.
Przyjdziesz? Sue chciała wiedzieć, czy przyjdę.

Do pozostałych zdań, charakterystycznych dla mowy zależnej należą rozkazy i zakazy.
W rozkazach, w mowie zależnej (indirect speech) stosujemy tzw. konstrukcję bezokolicznikową (czasownik wraz z „to”) a słowo „say” (mówić) najczęściej zastępujemy odpowiednio odmienionym „tell” (powiedzieć), „ask” (poprosić), „order” (nakazać) lub „command” (rozkazać).


Direct speech (DS)
: „Please come here” Maria asked her student. – Podejdź tutaj – poprosiła Maria swojego ucznia.

Indirect speech (IS): Maria asked her student to come there. – Maria poprosiła swojego ucznia aby tam przyszedł.

W przeczeniach zdania, słowo “to” poprzedzamy słowem „not”.

Analogicznie, kolejne zdania brzmieć będą:

DS.: „Do it right now” she told him.

IS: She told him to do it right then.

DS: “I want you to phone him immediately” she ordered John.

IS: She ordered John to phone him immediately.

DS: “Don’t go there” she told him.

IS: She told him not to go there.

http://www.perfect-english-grammar.com

http://www.englisch-hilfen.de/en

http://www.myenglishpages.com

http://www.ego4u.com

http://www.tolearnenglish.com

================================================

Past Simple or Present Perfect

Zarówno czas Past Simple, jak i czas Present Perfect odnoszą się do zdarzeń bądź czynności, które miały miejsce w przeszłości. Podstawową różnicą między tymi czasami jest jednak fakt, iż czas Present Perfect nawiązuje jednocześnie do teraźniejszości.

So far he has painted twenty pictures. (Jak na razie namalował dwadzieścia obrazów.)

Past Simple natomiast odnosi się do zdarzeń, które wydarzyły się w jakimś momencie w przeszłości. Można ten moment zazwyczaj dokładnie określić.

I spoke to him last week. (Rozmawiałam z nim w zeszłym tygodniu. )

Mówiąc ogólnie o swoich doświadczeniach, używamy często czasu Present Perfect. Podając jednak szczegóły wydarzeń, używamy już czasu Past Simple, który umiejscawia dane wydarzenie w konkretnym czasie w przeszłości.

– Have you ever been to Scotland? (Czy byłeś kiedyś w Szkocji?)
– Yes, I have. I went there with my wife in 1990. (Tak, byłem. Pojechałem tam z żoną w 1990.)

– How long have you worked for this company? (Jak długo pracujesz już w tej firmie?)
– I have worked here for ten years now. I got the job when I was at university. (Pracuję tu już od dziesięciu lat. Dostałem tę pracę, kiedy byłem jeszcze na studiach.)

Jeśli chodzi o określenia czasu, w przypadku Present Perfect używa się określeń wyrażających czas, który upłynął od jakiegoś momentu w przeszłości do chwili obecnej, na przykład:

for an hour (od godziny)
since 2001 (od 2001 roku)
recently (ostatnio)
for ages (od lat)
this summer (tego lata)
since I can remember (od kiedy pamiętam)

W czasie Past Simple używa się określeń czasu odnoszących się tylko do przeszłości, na przykład:

last month (w zeszłym miesiącu)
two days ago (dwa dni temu)
yesterday (wczoraj)
from 2000 to 2008 (od 2000 do 2008 roku)
last year (w zeszłym roku)
the day before (poprzedniego dnia)
in 1938 (w 1938 roku)

EXERCISES:

http://www.better-english.com

http://test.4free.pl

http://www.focus.olsztyn.pl

http://www.my-english.edu.pl

http://www.ang.pl

Stosowanie czasów
Past Simple i Present Perfect
podsumowuje poniższa tabela:

PAST SIMPLE
PRESENT PERFECT
Zakończone wydarzenia przeszłe Wydarzenia przeszłe wplywajace na teraźniejszość lub mające skutek, rezultat odczuwany teraz
Odległa przeszłość Wydarzenia zakończone przed chwilą lub niedawno.
Zakończone wydarzenia przeszłe Wydarzenia rozpoczęte w przeszłości i trwające do chwili obecnej,
Pojedyncze przeszłe wydarzenie. Opisywanie doświadczeń życiowych.

Podstawową różnicą pomiędzy czasami Present Perfect i Past Simple to fakt, że czasownik w czasie Past Simple jest dokonany podczas gdy w czasie Present Perfect jest on niedokonany. Zatem czasu Past Simple używamy do mówienia o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości, które już się zakończyły. Czas Present Perfect jest natiomiast stosowany do opisywania czynności, które wydarzły się w przeszłościi mają związek z teraźniejszością bądź wpływ na nią.

Przykłady zdań:

 • I have broken my leg. [Złamałem nogę.] – Moja noga jest złamana w tej chwili.
 • I broke my leg last month but I’m alright now. [Złamałem nogę w zeszłym miesiącu ale teraz jestem już zdrowy.]
 • I have borrowed a car from Jack. [Pożyczyłem samochód od Jacka.] – Jack nie ma w tej chwili samochodu bo go pożyczył.
 • I borrowed a car from Jack but I gave it back yesterday. [Pożyczyłem samochód od Jacka ale wczoraj go oddałem.]
++++++++++++++++++==============================++++++++++++++++++=======================

Porównanie Past Simple i Past Continuous

 1. Czasy Past Simple i Past Continuous służą do opisu przeszłości.Czasu Past Simple używamy do opisu przeszłych czynności dokonanych – czynności, które rozpoczęły się i zakończyły w określonym czasie w przeszłości:

  I arrived home yesterday in the afternoon. – Przyjechałem do domu wczoraj po południu.

  Czasu Past Continuous używamy do opisu przeszłych czynności niedokonanych – czynności, które w danym momencie w przeszłości były w trakcie trwania:

  Yesterday at 6 pm I was eating dinner. – Wczoraj o osiemnastej jadłam obiad.

 2. Czasów Past Simple i Past Continuous często używamy w jednym zdaniu, aby podkreślić, że dana czynność (wyrażona w Past Simple) wydarzyła się w trakcie trwania innej czynności (wyrażonej w Past Continuous):

  I was listening to the radio when the telephone rang. – Słuchałem radia, gdy zadzwonił telefon.
  We were swimming in the lake, when it started to rain. – Pływaliśmy w jeziorze, kiedy zaczęło padać.

 3. W zdaniach, w których obok siebie występują czasy Past Simple i Past Continuous, często używamy przysłówków when i while. Oba oznaczają „kiedy”, ale różnią się zastosowaniem. Przysłówek whenużywamy w znaczeniu „w chwili, gdy” i stosujemy go na ogół w połączeniu z Past Simple:

  When my mom arrived I was watching TV. – Kiedy (W chwili, gdy) przyjechała moja mama, oglądałam telewizję.

  Przysłówek while używamy w znaczeniu „podczas trwania” i stosujemy go na ogół w połączeniu z Past Continuous:

  My mom arrived while I was watching TV. – Moja mama przyjechała, kiedy oglądałam telewizję (w trakcie oglądania przeze mnie telewizji).

  EXERCISES:

  http://www.ang.pl/cwiczenia/gramatyka/847
  http://www.focus.olsztyn.pl/past-simple-past-continuous-%C4%87wiczenia.html#.UoU_toaEzm4
  http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-paspro/exercises?ex03
  http://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-past-continuous-exercise-1.html

—————–========————————–============—————————–============————————

Have something done

Konstrukcji have something done używamy: 

– Gdy chcemy powiedzieć o czymś, co zostało zlecone komuś do zrobienia, wykonania dla nas.

I had my car repaired. – Zleciłem komuś naprawę samochodu.

– W sytuacjach nieprzyjemnych, – np. gdy mówimy o jakiejś kradzieży, zgubieniu, zniszczeniu itp.

He has his wig blown away by the wind. – Jego peruka została porwana przez wiatr.

I had my car stolen – Ukradli mi samochód.

Porównajmy zdania:

I repaired my pen – naprawiłem swój długopis (sam to zrobiłem)

I had my pen repaired – naprawiłem swój długopis (nie sam – zleciłem naprawienie go komuś).

Kate cut her hair – Kate obcięła włosy (obcięła je sama)

Kate had her hair cut – Kate obcięła włosy (nie zrobiła tego sama, ktoś zrobił to za nią)

Tworzenie: 

Podmiotem zawsze jest człowiek.

Konstrukcję have something done tworzymy następująco:

Have / get + dopełnienie + czasownik w III formie.

Przykłady w różnych czasach:

present simple  –  She has her room painted.

present continuous  –   She is having her room painted.

past simple   –  She had her room painted.

past continuous   –  She was having her room painted.

present perfect  –   She has had her room painted.

present perfect continuous  –   She has been having her room painted.

past perfect   –  She had had her room painted.

past perfect continuous  –   She had been having her room painted.

future simple   –  She will have her room painted.

future continuous   –  She will be having her room painted.

Czasownik ‘to have’ w konstrukcji have something done tworzy swoje pytania i negacje w oparciu o operatory poszczególnych czasów: do/does w present simple i did w past simple.

Przykłąd:

Did she have her room painted?

She doesn’t have her room painted.

Zamiast ‘have’ możemy użyć również get

Przykład:

Get – używamy w zdaniach formalnych.
Have – używamy w zdaniach nie formalnych.

She has had it painted = She has got it painted.
She often has it painted = She often gets it painted.

EXERCISES:

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/participles/exercises?08

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1759

http://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_09_012e?cc=pl&selLanguage=pl

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-76121.php

http://angielski.na6.pl/have_sth_done_cwiczenia

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.havdon.p.htm

======+++=====================+++=====================+++=================

Stopniowanie przymiotników:

Stopniowanie regularne:
W języku angielskim wyróżniamy trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy. Przy stopniowaniu posługujemy się przyrostkami:

-er – stopień wyższy
-est – stopień najwyższy

small – smaller – the smallest
nice – nicer – the nicest

Gdy przymiotnik kończy się na -y, to gdy go stopniujemy zmieniamy -y na -i:
pretty – prettier – the prettiest

Jednosylabowe przymiotniki zakończone na spółgłoskę podwajają tę spółgłoskę w stopniu wyższym i najwyższym.
big – bigger – the biggest 

Przymiotniki, które są więcej niż dwusylabowe – będą stopniowane opisowo:
more – bardziej   oraz   the most – najbardziej
beautiful – more beautiful – the most beautiful

Możemy stopniować także używając słówka:
less – mniej  oraz  the least – najmniej

Stopniowanie nieregularne:

good – better – the best   —   dobry – lepszy – najlepszy
bad – worse – the worst   —   zły – gorszy – najgorszy
much – more – the most   —   dużo – więcej – najwięcej
many – more – the most   —   dużo – więcej – najwięcej
little – less – the least   —   mało – mniej – najmniej

Są też przymiotniki, które można stopniować na DWA sposoby:
far – farther – the farthest   —   daleko w przestrzeni
far – further – the furthest   —   daleko w przestrzeni i czasie (additional, extra, future)
further questions; further education; further information
old – elder – the eldest   —   stary jeśli chodzi o wiek osoby w rodzinie
elder brother; the eldest person in my family
old – older – the oldest   —   stary w innych przypadkach niż wiek osoby

Porównania:

as… as ( tak… jak)

w miejscu kropek wstawiamy przymiotnik w stopniu równym

np.: John is as tall as his brother.

not so / as… as (nie tak… jak)

np.: John is not so / as tall as his brother.

than (niż)

Przed than używamy przymiotnika w stopniu wyższym.

np.: John is taller than his brother.

http://www.englishexercises.org

http://www.ego4u.com

http://www.englisch-hilfen.de

http://www.englisch-hilfen.de/en

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises

http://inglesnanet.com

http://www.tolearnenglish.com

http://www.tolearnenglish.com/exercises

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives

http://a4esl.org/  35 questions game

===========================================

DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLE

Rodzajnik nieokreślony A / AN (indefinite article) oznacza, że rzeczownik, z którym idzie on w parze występuje w liczbie pojedynczej oraz że należy do grupy rzeczowników policzalnych (countable nouns).Jeśli rzeczownik zaczyna się spółgłoską, wówczas przed nim występuje rodzajnik nieokreślony A. Jeśli natomiast dany rzeczownik zaczyna się samogłoską, towarzyszy mu rodzajnik nieokreślony AN.
I am a teacher – jestem nauczycielem.
I have a car – mam samochód
KIEDY UŻYWAMY A/AN
1. Jeśli po raz pierwszy wspominamy o danej rzeczy
There is a man standing round the corner. The man seems tired.
2. Jeśli osoba, o której mówimy, jest jednym z elementów danej grupy.
She is a teacher – jest jedną z grupy nauczycielek. 
3. Przy określaniu ilości:
a lot of – duzo, mnóstwo
a few – kilka (few – „mało” o rzeczownikach policzalnych)
a little – trochę (o rzeczownikach niepoliczalnych)
Do you have a little time? – czy masz trochę czasu?
I have only a few friends – Mam tylko kilku przyjaciół.
4. Przy pewnych liczebnikach:
a hundred – sto (one hundred)
a thousand – tysiąc (one thousand)
a dozen – tuzin (one dozen)

Rodzajnik określony THE (definite article) oznacza, że rzeczownik, z którym idzie on w parze jest nam znany bądź jest tylko jedna taka rzecz i wiadomo o co chodzi.

The man I love is a policeman. – Mężczyzna, którego kocham, jest policjantem.

Z powyższego zdania zakładamy, że kobieta kocha jednego mężczyznę i kiedy mówi o tym, którego kocha, wiadomo, o kogo chodzi.

KIEDY UŻYWAMY RODZAJNIKA OKREŚLONEGO THE

1. Jeśli wspominamy o danej rzeczy po raz któryś z kolei.
There is a man standing round the corner. The man seems tired.

2. Jeśli rzecz, o której mowa, jest tylko jedna na świecie.
The sun has risen. – Słońce wzeszło. (Słońce jest tylko jedno i wiadomo, o jakie słońce chodzi.)

3. Przy nazwach geograficznych:
a) Przy państwach, które mają w nazwie również nazwę ustrojuThe United Kingdom, The Republic of China.
b) Przy nazwach miast, które mają w nazwie końcówkę CITY: The London City, The New York City.
c) Przy nazwach rzek: The Thames (Tamiza)
d) Przy nazwach pasm górskich: The Andes – Andy

4. Przy nazwiskach w liczbie mnogiej, mając na myśli rodzinę:
The Wilsons – państwo Wilsonowie
The Adams – państwo Adamsowie (The Adams family – rodzina Adamsów)

5. W najwyższym stopniu przymiotnika 
I’m the oldest in my family – jestem najstarsza w rodzinie.
She’s the most beautiful girl in the town – Ona jest najładniejszą dziewczyną w miasteczku.

http://englishlearner.com/

http://www.ang.pl/cwiczenia/

http://www.englishexercises.org/

http://www.eoiguada.info/ejercicios/

http://www.englisch-hilfen.de/en

http://www.myenglishpages.com/

http://www.learn-english-today.com/

http://www.bankgatetutors.co.uk/

http://www.learnenglishfeelgood.com/

http://www.englishexercises.org

http://www.english-grammar.at/

======================================================

Future Simple  vs  Be Going To

Future Simple:

 1. spontaniczna decyzja podjęta podczas jakiejś rozmowy. Może to być:
  1. oferowanie komuś czegoś
  2. zgadzanie się z kimś
  3. obiecywanie komuś czegoś
  4. prośba kogoś o coś
   I’ll take care of you both. I promise.
 2. wyrażanie przyszłości, której nie jesteśmy pewni, często używając zwrotów takich jak:
  I hope     I expect     I guess     probably     I believe      I think      I don’t think     I wonder…

  He’s really keen on biology. Perhaps one day he’ll become a scientist.
be going to:

 1. wyrażanie decyzji, którą podjeliśmy już wcześniej jeszcze przed rozmową, wyrażanie naszych zamiarów, intencji:
  I’m going to open a similar workshop in Poland.
 2. wyrażanie naszych przewidywań, przypuszczeń, że coś się wydarzy na podstawie naocznych wskazówek, faktów. Tzn. na podstawie obecnej sytuacji, której jesteśmy świadkami wyrażamy nasze przypuszczenia graniczące z pewnością, że coś się wydarzy.
  Look at these dark clouds! It’s going to rain.

‘Will’ or ‘be going to’? Put the verb into the correct form:

–  http://www.ang.pl

–  http://www.better-english.com

–  http://www.englishgrammarsecrets.com

–  http://www.englisch-hilfen.de/

–  http://www.usingenglish.com/ ***

===================================================

make / let

1 Our mum ………. go out at the weekends.
a) lets us                b) lets us to                   c) make us

2 My sister sometimes ………. borrow her clothes.
a) let me                 b) lets me                      c) let

3 My parents ………. me go on holiday with friends.
a) don’t let            b) make                           c) lets me

4 My mum ………. do the washing up at the weekends.
a) makes me        b) makes me to           c) lets me

5 Our uncle ……… borrow his car.
a) let to us             b) makes us                     c) lets us

6 My teacher ………. us have any fun.
a) doesn’t make           b) don’t let            c) doesn’t let

have to / allowed to /need

1 You can’t smoke in here.  You __________________________________.

2  Can you eat in class?   Are you ______________________________?

3 I need to get more sleep.  I ____________________________________.

4 It isn’t necessary to wear a uniform.  You _____________________________.

5 I need to take more exercise.  The doctor says I _______________________.

6 It’s permitted to use the library in the evening.  We’re _______________________.

make / let

1. Don’t ____________him come in. He’s crazy !
2. Our teachers  ____________us wear school uniform last year.
3. Susan  ____________everyone listen to her yesterday.
4. My boss  ____________me do a lot of overtime.
5. Did your parents  ____________you stay out late when you were at school?
6. Peter never ____________ his kids watch TV after 7 PM.
7. My mother always ____________ me eat everything on my plate, even if I didn’t like it.
8. Don’t  ____________me tell you again !
9. Will you  ____________me go home please ?
10. Come on Dad ! Please  ____________me go to the concert.

choose correct form:

1. Her parents aren’t very strict. She’s allowed … out as late as she wants.
             1 stay         2 to stay        3 staying
2. The bank robber made … on the floor.
             1 lie the customers      2 the customers to lie        3 the customers lie
3. Jan’s boss lets … the office phone.
             1 use       2 to use      3 using       4 her use
4. She made … for the damage.
             1 pay      2 John pay      3 to pay      4 John to pay
5. My mother … go to the disco.
              1 let me       2 letted me      3 to let      4 let I
6. We … so much noise.
              1 aren’t allowed make    2 aren’t allowed to make      3 allowed make
7. My father … his car.
               1 made me to wash      2 made me washing     3 made me wash
8. She lets … late for work.
               1 to be       2 me to be      3 being       4 me be
choose correct form:
A: Are you coming on the camping trip with us?
 1   B: No, I ________ .
               A  ‘m not allowed      B ‘m not allowed to      C don’t make      D  don’t let
 2   Dad ______ me use his car all last weekend.
               A doesn’t          B  was allowing             C  let                D  made
3    Put that cigarette out. You _____ smoke in here.
              A  don’t let         B make          C  are allowed to          D aren’t allowed to
4    My evil parents ___________ me study for my exams all last weekend!
              A  allowed             B make           C  let                               D made
5    My mean brother refuses to ___________ me use his computer.
             A let                  B  makes             C  made              D doesn’t let
6  Mum _________ me try on this dress in the shop. It was so embarrassing.
             A   made            B let                  C  allowed                D  makes
7   Sssh! You _______________ talk in the library.
            A  ‘re allowed to            B  ‘re not allowed to            C   let            D   make
    A: Why the heck did you do it?
8   B: They ___________ me.
           A  make             B  lets             C  allowed                D  made
9    Come on! _________ me have a go.
         A  Lets               B  Allow           C  Let                   D  Make
    A: I _______________ go to the disco anymore.
    B: Really?! Your parents are mean  and cruel!
        A  make               B   made             C ‘m not allowed to               D  let
make, let or to be allowed to
1 I know! We could go to the seaside tomorrow. Daddy _____________ me use his car on Sundays.
2 I_______________ use Daddy’s car on Sundays so why don’t we go to the seaside tomorrow?
3 I don’t ___________ the cats sleep on the bed.
4 My cats ________________  sleep on the bed. (NEGATIVE)
5 You can’t ____________________ me go to your cousin’s wedding.
6 A: Are you coming on the camping trip with us?
B: No, I____________________ . (NEGATIVE)
7 Dad ____________________ me use his car all weekend. It was great.
8 Put that cigarette out, please. You____________________ smoke in here. (NEGATIVE)
9 My evil parents ____________________ me study for my exams all last weekend!
10 My mean brother refuses to ____________________ me use his computer.
11 Mum ____________________ me try on a brown dress in the shop. It was so embarrassing.
12 Sssh! You____________________ talk in the library. (NEGATIVE)
13 A: Why the heck did you do it?
B: They ____________________ me.
14 Come on! __________________ me have a go.

15 A: I____________________ go to the disco anymore. (NEGATIVE)

=======================================================

Zapoznaj się z informacjami: must-have-to-mustnt-neednt

http://www.better-english.com

http://www.tolearnenglish.com/exercises

http://www.tolearnenglish.com

http://www.autoenglish.org

http://www.englishgrammarsecrets.com

http://www.esltower.com

http://mark.yates.net

===============++++++++++++++=================+++++++++++++++============

Second Conditional

Drugi okres warunkowy to myślenie o przyszłości lub teraźniejszości. Tym razem warunek, a co za tym idzie sytuacja, ma niewielką (prawie żadną) szansę, żeby zaistnieć lub wręcz warunek nie może być spełniony. Czyli można sobie pomarzyć…  Ale przecież marzenia czasem się spełniają…

W tłumaczniu na język polski używamy trybu przypuszczającego.

If I had a lot of money, I would go for a trip around the world. Gdybym miał dużo pieniędzy, pojechałbym na wycieczkę dookoła świata.

Ale nie mam tyle pieniędzy, przynajmniej w tej chwili. Ale przecież mogę wygrać w totka, niewielka szansa (jedna na kilkanaście milionów;-)) istnieje.
Zdanie w drugim okresie warunkowym budujemy następująco:

if + Past Simple , WOULD + bezokolicznik

I jak zwykle przykłady, na których najlepiej widać użycie drugiego okresu warunkowego:

He would help her if he had more time. On by jej pomógł, gdyby miał więcej czasu.
If I were younger, I’d get that job. Gdybym był młodszy dostałbym tę pracę. (brutalna rzeczywistość …)
My life would be totally different if I could turn back time. Moje życie byłoby zupełnie inne gdybym mógł cofnąć czas.
Would you come to me today if I asked you really kindly? Przyszedłbyś do mnie dziś, jeśli poprosiłabym cię naprawdę grzecznie?
If I were you, I would never buy this CD.* Gdybym był tobą (na twoim miejscu) nigdy nie kupiłbym tej płyty.
Tom would ask her for a dance if he knew how to dance. Tom poprosiłby ją do tańca, gdyby umiał tańczyć.
She’d have more friends if she weren’t so aloof. Ona miałaby więcej przyjaciół, gdyby nie była taka wyniosła.
If they didn’t smoke so much, they wouldn’t spendso much money. Gdyby oni tyle nie palili to nie wydawaliby tylu pieniędzy.
Would she go to Canada if she had such a chance? Czy ona pojechałaby do Kanady, gdyby miała taką okazję?

* Uwaga: w drugim okresie warunkowym czasownik be użyty po if najczęściej ma taką samą formę we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej: were.

Czasem zamiast słówka would możemy użyć should, could lub might:

She could do it if she only wanted to. Ona mogłaby to zrobić, jeśli by tylko chciała.
They might travel around the world if theyhad enough money. Oni mogliby podróżować dookoła świata, jeśli mieliby wystarczająco dużo pieniędzy.
If she invited you, you really should go. Jeśli cię zaprosiła, naprawdę powinieneś iść.

I na koniec ponownie zasada:    Drugiego okresu warunkowego używamy mówiąc o teraźniejszości i przyszłości, jeśli istnieje niewielkie prawdopodobieństwo spełnienia warunku lub warunek nie może być spełniony, gdyż jest nierealny, nieprawdopodobny lub nierzeczywisty.

http://www.esl-lounge.com/student
http://www.perfect-english-grammar.com
http://www.englishgrammarsecrets.com
http://www.englishexercises.org/makeagame
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone

++++++++++++++++++++===================

Zero Conditional

Okresu “zerowego” używamy, kiedy mówimy o czymś, co jest zawsze prawdą.

If you heat water to 100 degrees Celcius, itboils. Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni Celsjusza, zagotuje się.

W takim przypadku w obu częściach zdania używamy czasu Present Simple:

if + Present Simple , Present Simple

Nieważny jest tu czas, czy jest to przeszłość, przyszłość czy teraźniejszość. Istotne jest to, że dla danego warunku ZAWSZE oczekujemy tego samego rezultatu.

Zamiast if, można także użyć when:

When you heat water to 100 degrees Celcius, itboils. Kiedy podgrzejesz wodę do 100 stopni Celsjusza, zagotuje się.

I więcej przykładów:

When you don’t eat, you get hungry. Jeśli nie jesz robisz się głodny. 
Mike is late for work if he misses the tram at 7.30. Mike spóźnia się do pracy jeśli spóźni się na tramwaj o 7.30. (i taki jest fakt)
If you don’t eat, you die. Jeśli nie jesz, umierasz.
If you want to leave a message, speak after the bleep. Mów po sygale, jeśli chcesz zostawić wiadomość.
If I don’t put sugar in my tea even for a week, I always lose weight. Jeśli nie słodzę herbaty chociaż przez tydzień, zawsze chudnę.

Zero conditional, czyli coś jest zawsze prawdziwe i dany warunek daje zawsze ten sam rezultat.

First Conditional

Używając pierwszego okresu warunkowego mówimy o wydarzeniu w przyszłości, które ma realną szansę, żeby zaistnieć. Na przykład chcesz przekazać koleżance, która jest chora, książki. Dzwoniła i mówiła, że lepiej się już czuje i powinna jutro przyjść do szkoły. Czyli istnieje możliwość (ale nie jest to w 100% pewne), że będzie jutro w szkole i będziesz mógł przekazać jej książki.

If Sarah is at school tomorrow, I will give her the books. Jeśli Sara będzie jutro w szkole, przekażę jej książki.

albo

I will give Sarah the books if she’s at school tomorrow. Przekażę Sarze książki, jeśli będzie jutro w szkole.

Struktura zdania w pierwszym okresie warunkowym wygląda następująco:

if + Present Simple , WILL + bezokolicznik

lub

WILL + bezokolicznik if + Present Simple

Jak widać w pierwszym zdaniu, po słówku IF nie używamy czasu przyszłego (will), mimo że w tłumaczeniu taki czas występuje. To bardzo ważna zasada! Wstawiamy zawsze czas Present Simple! (w niektórych zdaniach Present Continuous lub Present Perfect), a po polsku zdanie tłumaczymy w czasie przyszłym.

If the weather is fine on Saturday, we’ll go for a long walk. Jeśli pogoda będzie ładna w sobotę, to pójdziemy na długi spacer.
She will kiss you if you give her flowers. Ona cię pocałuje, jeśli dasz jej kwiaty.
You’ll be there on time unless the bus is late. Będziesz tam na czas, chyba że autobus się spóźni.
I’ll call you as soon as I get home. Zadzwonię do ciebie, jak tylko będę w domu.
We’ll do it for you if you promise not to tell anyone about that. Zrobimy to dla ciebie, jeśli obiecasz, że nie powiesz nikomu o tym.
Providing the sun is shining we’ll go to the beach. Pójdziemy na plażę, pod warunkiem, że słońce będzie świeciło.
I think if I read this book, I’ll pass the exam. Myślę, że jak przeczytam tę książkę to zdam egzamin.
I’ll call you when I come back from London. Zadzwonię do ciebie kiedy wrócę z Londynu.
As soon as I receive the money, I’ll pay you for the car. Jak tylko dostanę pieniądze, zapłacę ci za samochód.
Ok, I’ll tell you what my plan is on condition youdon’t tell mom about it. Dobra, powiem ci co planuję, ale pod warunkiem, że nie powiesz nic o tym mamie.
It won’t work if you don’t put batteries into it. To nie zadziała, jeśli nie włożysz baterii.
Do you think she’ll marry me if I ask her to be my wife? Myślisz, że ona za mnie wyjdzie, jeśli ją poproszę, żeby została moją żoną?

I na koniec przypomnijmy najważniejszą zasadę:

Pierwszego okresu warunkowego używamy, jeśli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony.

=================================================================

conditional sentences:

– http://www.englisch-hilfen.de

– http://www.perfect-english-grammar.com

– http://www.ego4u.com

– http://englishbee.net

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++==============================

Advertisements
Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: