Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Archive for the category “writing”

Opinion essay

Rozprawka typu opinion essay (wyrażenie swojej opinii)

Rozprawka jest jednym z trzech przykładowych form pisemnych na maturze z języka angielskiego – poziom rozszerzony.

W tego typu pracy autor prezentuje opinię na dany temat. Opinia powinna być poparta odpowiednimi argumentami, a jej podanie następuje na samym wstępie. Określamy w nim również temat naszej pracy. W rozwinięciu przedstawiamy naszą opinię, oraz opinię jej przeciwną. Co ważne, najlepiej jest zachować proporcję 3 : 1. Oznacza to, że przedstawiwszy opinię na określony temat, musimy przedstawić przynajmniej jeden aspekt, który ukazuje odmienny punkt widzenia. Przy innym rozłożeniu proporcji, na przykład 2 : 2, naruszylibyśmy logiczny układ pracy. W zakończeniu dokonujemy parafrazy opinii, którą przedstawiliśmy we wstępie, czyli powtarzamy ją używając innych słów. Piszemy ją językiem formalnym.

Przed rozpoczęciem pisania rozprawki dobrze jest zastanowić się nad danym tematem, przeanalizować go i wybrać, po której stronie problemu stajemy. Czy zgadzamy się, czy nie zgadzamy z daną opinią. Ważne jest też aby w pierwszym zdaniu każdego akapitu zawierać informacje czego będzie on dotyczył.

Opinion essay powinien składać się z trzech głównych części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W drugiej części powinny znaleźć się przynajmniej 2 paragrafy.

Opinion essay – Wstęp

We wstępie określamy temat rozprawki a także swoją opinię na jej temat.

Opinion essay – Rozwinięcie

W rozwinięciu zawieramy dwa lub więcej akapitów, w każdym z nich prezentując dany punkt widzenia oraz popierając go przykładem. Jeśli zgadzamy się z daną tezą, to pierwsze akapity służą jej poparciu, a ostatni ukazaniu przeciwnego punktu widzenia.

Opinion essay – Zakończenie

W zakończeniu powtarzamy swoją opinię, której słuszność udowodniliśmy w poprzedniej części rozprawki, używając nieco innych słów.

Eseje wyrażające opinie mają najczęściej styl formalny. Cechą charakterystyczną tego typu formy pisemnej jest jasne, klarowne wyrażenie opinii a następnie potwierdzenie jej w poszczególnych akapitach wraz z przytoczonymi przykładami.
Ważne jest aby w jednym (najlepiej ostatnim) akapicie przedstawić argument przeciwny w myśl zasady ‘wyjątek potwierdza regułę’.

Praktyczne wskazówki jak napisać ciekawy ‘Opinion essay’:
– przed rozpoczęciem pisania zastanów się jakie jest Twoje zdanie na dany temat; czy jesteś za czy przeciw,
– każdy paragraf zaczynaj od zdania kluczowego (key sentence) będącego streszczeniem całego fragmentu,
– staraj się używać rozbudowanych zdań popartych przykładami jak statystyki, opinie specjalistów itp.

Zwroty przydatne podczas pisania rozprawki:
Do wyrażania własnej opinii:

In my opinion/In my view – Moim zdaniem

I strongly believe – Ja zdecydowanie uważam

The way I see it/It seems to me that … – Według mnie …

Do wprowadzania pierwszego argumentu:

In the first place/First of all – Przede wszystkim

To start/Begin with – Na wstępie

Firstly – Po pierwsze

Do wprowadzania następnych argumentów:

Another major reason – Innym ważnym powodem

What is more/Furthermore/Moreover – Co więcej

In addition to … /Additionally – Na dodatek …

Also – Również

Apart from … – Oprócz …

Do wprowadzania przeciwnego punktu widzenia:

Contrary to – Wbrew temu

It is argued that/People argue that … – Istnieje odmienna opinia że …

On the other hand – Z drugiej jednak strony

Opponents of this view say – Przeciwnicy tego punktu widzenia twierdzą

There are people who oppose – Są ludzie którzy uważają inaczej

As opposed to above ideas – Jako opozycja do powyższych myśli

Contrary to what most people believe – Wbrew temu co sądzi większość ludzi

Do wprowadzania przykładów popierających tezę:

For example/For instance – Na przykład

such as – tak/takie jak

Especially – Zwłaszcza

In particular – Przede wszystkim

Advertisements

Artykuł – matura rozszerzona

Napisanie artykułu publicystycznego jest jednym z zadań na maturze rozszerzonej z angielskiego. Jest to nowość, która pojawiła się dopiero w 2015 roku. Musimy napisać artykuł, który mógłby zostać opublikowany w gazecie, czasopiśmie lub na stronie internetowej. Celem jest wyrażenie swojego stanowiska wobec problemu lub zjawiska, które jest wskazane w poleceniu.

Artykuł publicystyczny w języku angielskim łączy w sobie elementy relacji, recenzji, opisu, a nawet raportu. Jest to materiał, który przeznaczony jest do publikacji – w gazecie, na stronie internetowej, czy też w innym medium. Wartym zauważenia jest fakt, iż jako artykuł publicystyczny może zostać potraktowana rozprawka, lub nawet list – muszą one jednak wkomponowywać się w schemat, a do tego spełniać warunki charakterystyczne dla publicystyki. Głównym celem pracy tego typu jest przedstawienie problemu, a także wyrażenie naszej opinii na jego temat.

Pisząc artykuł publicystyczny po angielsku powinniśmy czuć się jak prawdziwy dziennikarz, piszący do swoich odbiorców. Powinniśmy pisać ciekawie, zrozumiale, ale przede wszystkim przekazywać najważniejsze informacje. Właśnie te rzeczy są również punktowane na maturze. Artykuł publicystyczny nie jest pisany językiem przesadnie formalnym, ale również nie jest odpowiednie używanie w nim kolokwializmów czy slangu. Powinniśmy starać się możliwie jak najbardziej profesjonalnie przybliżyć dany temat. Warto wykazać się przy tym bogactwem językowym oraz ciekawymi konstrukcjami zdań. Można zadawać pytania retoryczne, wdając się w swoistą dyskusję z czytelnikiem.

Nagłówek:  Artykuł publicystyczny składa się z chwytliwego nagłówka, który powinien przyciągać uwagę. Powinien być on krótki i interesujący, tak aby zachęcał do przeczytania artykułu. Pomijamy w nich zazwyczaj przyimki a, an oraz the, aby tytuł był krótszy. Nagłówek piszemy wielkimi literami na środku artykułu.

Wstęp: We wstępie powinniśmy wprowadzić czytelnika do tematu o którym zamierzamy pisać, przybliżając go podobnie jak w przypadku rozprawki. Nakreślamy czego będzie dotyczył dany artykuł i jaka jest nasza opinia na dany temat. Wstęp stanowi jeden paragraf, który trzeba wyraźnie zaakcentować.

Rozwinięcie: W rozwinięciu zamieszczamy najważniejsze informacje na dany temat, wyrażamy naszą opinię oraz ją argumentujemy. Składa się ono z dwóch paragrafów – każdy z nich ma odnosić się do jednej z 2 rzeczy podanych w poleceniu i zagłębiać się w temat. Jeśli o czymś informujemy – podajmy dodatkowe informacje, jeśli wyrażamy nasze zdanie na dany temat, podajemy argumenty dlaczego uważamy akurat tak a nie inaczej. Jeśli prezentujemy 2 różne punkty widzenia, oceniamy sprawę raz z jednej, a raz z drugiej strony.

Zakończenie: W zakończeniu podsumowujemy dany artykuł, zamieszczamy ostateczne wnioski i stwierdzenia. Możemy też postawić przed czytelnikiem pytanie, co on sądzi na dany temat.
Limit słów w tekście 200-250.

Przykładowe artykuły – matura rozszerzona z języka angielskiego

Konkurs językowy

Konkursy językowe  2013/2014
Szanowni Państwo,
Zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu językowego na kartkę z pamiętnika.Konkurs obejmuje trzy języki: angielski (Day by Day), niemiecki (Tag für Tag) oraz hiszpański (Día a Día) i jest rozgrywany w kategorii gimnazjum i liceum (kategoria ta obejmuje wszystkie szkoły ponadgimnazjalne). Prace konkursowe można przesyłać do 31 marca. Szkoły mogą rejestrować się do 31.01.2013.Za uczestnictwo w konkursie nie są pobierane żadne opłaty, natomiast nagrodami są atrakcyjne wyjazdy na intensywne kursy językowe za granicę do Anglii, na Maltę, do Niemiec oraz Hiszpanii.Szczegółowe informacje, prace z poprzednich lat i regulamin konkursu można znaleźć na stronach konkursowych:
Day by Day        Tag für Tag         Día a Día
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: konkursy@glossa.plZ poważaniem,
Zespół SJO GLOSSA
dowiedz się więcej »
GLOSSA Kursy Języków Obcych
www.glossa.pl
info@glossa.pl
31-031 Kraków, ul. Dietla 103
tel. +48 12 429 40 51
Znajdź nas na Facebooku

>>> zobacz plakat konkursowy

Texting / messaging

Chat Abbreviations

Abbreviations are short forms of words or phrases. Abbreviations are often used in chatrooms because they are easy to type and they save time. They are also used for texting or direct/instant messaging. Many people also use abbreviations on social media sites. Here are some common abbreviations. Some are shown here in capitals (for example: AFK), but they can also be in small letters (for example: afk).

?4U I have a question for you.
^^ Read line above
121 one-to-one
love
2 to
2mrw tomorrow
4 for
AFK away from keyboard
AKA also known as
ASAP as soon as possible
A/S/L age/sex/location
AYT Are you there?
B2W back to work
B4 before
BBL Be back later
BBS Be back soon
BF boyfriend
BFF best friend(s) forever
BRB Be right back
BTW by the way
CMB Call me back
CMIIW Correct me if I’m wrong
CU See you
CU L8R See you later
CUZ/COS because
CWYL Chat with you later
DC disconnected
DIY Do it yourself
DM Direct Message
F2F face-to-face
FAQ frequently asked questions
FB Facebook
FYI for your information
FYEO for your eyes only
GB goodbye
GF girlfriend
GG Gotta go
GL good luck
GR8 great!
HBD Happy Birthday
hhhhhh very funny
How r u How are you?
IC I see
IDK I don’t know
IMHO in my humble opinion
IK I know
IM Instant Message
IOW in other words
J/K just kidding
K OK
L8R later (goodbye)
LOL laugh out loud
M/F male or female?
mins minutes
MSG message
nv nevermind
OIC Oh, I see
OTW on the way
P2P person-to-person
PLZ please
PM Private Message
ROFL rolling on the floor laughing
RUOK Are you okay?
Sup or Zup What’s up?
SYL See you later
TGIF Thank goodness it’s Friday
THX or thnx thanks
TTFN ta ta for now
TTYL Talk to you later
TYT Take your time
u you
U2 you too
ur your / you’re
w/ with
w/o without
WRU Where are you?
XO hugs and kisses / love
ZZZ tired / bored

Letter of complaint

List z zażaleniem/reklamacją (Letter of complaint)

Pisząc list formalny należy pamiętać o stosownych zwrotach grzecznościowych na początku i końcu listu oraz o podziale na paragrafy.
Pierwszy paragraf listu z reklamacją powinien zawierać informację odnośnie celu pisanego listu oraz wzmiankę, gdzie i kiedy zakupiono reklamowany produkt. W paragrafie drugim winno znaleźć się szczegółowe wyjaśnienie, na czym polega problem, a także zwroty porządkujące wydarzenia i ułatwiające czytanie. Trzeci paragraf listu z zażaleniem prezentuje propozycję jego autora odnośnie spodziewanej reakcji adresata, natomiast czwarty – prośbę o odpowiedź.

przykładowy list z reklamacją 1
przykładowy list z reklamacją 2

letter complaint

Emoticons / smileys

Chat Faces

In a chatroom we cannot see the other people. Sometimes it helps to send “faces” (also known as “smileys” and “emoticons”) to help show our feelings, for example whether we are serious or joking. Here are some typical faces.

emoticons

Konkurs na opowiadanie

UWAGA konkurs!

Zapraszamy wszystkich naszych uczniów do udziału w konkursie na opowiadanie w języku angielskim zatytułowane

 ‘A Modern Christmas Carol’

(Współczesna Opowieść Wigilijna)

Konkurs polega na samodzielnym napisaniu opowiadania o podanej tematyce. Oczywiście opowiadanie musi być napisane w języku angielskim.

Termin oddawania prac: do 30 listopada 2012

Długość opowiadania: 200-250 słów

Zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane w świątecznym numerze “Morawy”.

Rozprawka: za i przeciw

Jednym z rodzajów rozprawek jest rozprawka ‘za i przeciw’, która przedstawia wady i zalety. Jest to tekst formalny, w którym przedstawione są przeciwne punkty widzenia jednego tematu, korzyści i skutki uboczne, plusy i minusy jakiegoś zagadnienia.

Rozprawka powinna zawierać:

a)      wstęp, w którym przedstawiamy temat. To oznacza ogólne omówienie tematu, lecz bez podawania naszej opinii;

b)      rozwinięcie, w którym przedstawiamy argumenty za i przeciw (w osobnych paragrafach) wraz z uzasadnieniem;

c)      zakończenie, w którym możemy podać nasz punkt widzenia bądź zrównoważone przemyślenia.

Uwaga: W tego typu rozprawce nie należy używać słów wyrażających opinię (I believe, I think itd.) we wstępie i rozwinięciu. Takie wyrażenia mogą być dopiero użyte w końcowym paragrafie, gdzie przedstawimy naszą opinię.

Przed i w czasie pisania rozprawki:

– zrób listę argumentów za i przeciw zanim zaczniesz pisać rozprawkę;
– napisz rozwinięte paragrafy, w których twoje argumenty poparte są uzasadnieniem;
– używaj stylu formalnego (nie stosuj skróconych form, wyrażeń potocznych czy idiomów);
– spróbuj włączyć cytat istotny dla tematu;
– rozpoczynaj każdy paragraf tzw. zdaniem tematycznym (topic sentence), które streszcza to, o czym jest ten paragraf.

Linking words / phrases:

– to introduce points: one major advantage/disadvantage of, a further advantage, one point of view in favour of/against;
– to list points: in the first place, first of all, to start with, secondly, thirdly, finally, last but not least;
– to add more points to the same topic: what is more, furthermore, also, in addition to this/that, besides, apart from this/that, not to mention the fact that;
– to make contrasting points: on the other hand, however, in spite of, while, nevertheless, despite, even though, although, it can be argued that;
– to introduce examples: for example, for instance, like, especially, such as, in particular;
– to conclude: to sum up, all in all, all things considered, in conclusion, on the whole, taking everything into account, as was previously stated.

Przykłady i schematy rozprawki:  [zapisz1]  [zapisz2]  [zapisz3]

Homework:  [zapisz]

List prywatny

List prywatny (Personal/Informal letter) – zadanie 8 na egzaminie pisemnym na poziomie podstawowym.

Jest pisemną formą wypowiedzi skierowaną do osób nam bliskich: rodziny, przyjaciół czy znajomych i opisuje fakty z naszego życia. W liście piszemy o naszych planach, wydarzeniach lub stanach emocjonalnych.

List prywatny charakteryzuje się występowaniem:
• form skróconych czasowników posiłkowych (I’ve, he’s),
• wyrazów i wyrażeń potocznych (bobby – (BrE) policeman, what’s up?),
• czasowników złożonych (give up sth, put up with sb),
• idiomów (I haven’t got the faintest idea).

Schemat przykładowego listu  [ZAPISZ1]  [ZAPISZ2]  [ZAPISZ3]  [ZAPISZ4]

Homework  [ZAPISZ]

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: