Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Archive for the category “matura ustna”

Egzamin ustny z języka angielskiego v2

Egzamin ustny z języka angielskiego

(bez rozmowy wstępnej)

Advertisements

Egzamin maturalny ustny – arkusze egzaminacyjne

Przykładowe arkusze egzaminacyjne przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

ustny1

Egzamin ustny z języka angielskiego v1

Egzamin ustny z języka angielskiego

Egzamin ustny z języka angielskiego v.2

Egzamin ustny z języka angielskiego v.1

Jak przygotować się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego – część 3

Jak przygotować się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego – część 2

Jak przygotować się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego – część 1

Let’s talk about Matura Exams

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia wywiad-rozmowę pt. “Porozmawiajmy o Maturze”, w której na dociekliwe pytania zadawane przez Kingę Czynciel z VII Prywatnego LO w Krakowie odpowiadają Lech Gawryłow i Piotr Ludwikowski.

Schowek01

Pytanie 1.  Czy Matura ma dzisiaj jakiś sens?
Pytanie 2. Czy nasza polska matura liczy się za granicą?
Pytanie 3. Czy istnieje możliwość, że będę zdawała dwa egzaminy dziennie?
Pytanie 4. Czy wszystkie egzaminy trwają tyle samo?
Pytanie 5. Czy egzamin maturalny zdaję zawsze we własnej szkole?
Pytanie 6. Czy do sali mogę wnieść na egzamin maskotkę lub napój?
Pytanie 7. A telefon komórkowy?
Pytanie 8. Kiedy egzamin jest uznany za zdany?
Pytanie 9. Ile maksymalnie przedmiotów mogę zdawać?
Pytanie 10. Czym różni się poziom podstawowy od poziomu rozszerzonego?
Pytanie 11. Kiedy oblewa się egzamin maturalny?
Pytanie 12. Kiedy i na jakich warunkach mogę przystąpić do egzaminu poprawkowego?
Pytanie 13. Dlaczego nie opłaca się odpisywać?
Pytanie 14. Czy komisja może przerwać egzamin w dowolnym momencie?
Pytanie 15. Czy to prawda, że członkom komisji nie wolno chodzić po sali?
Pytanie 16. Czy istnieją różne wersje arkusza egzaminu maturalnego?
Pytanie 17. Kiedy egzamin unieważnia się dla jednego ucznia, dwu lub całej sali?
Pytanie 18. Czy arkusze egzaminacyjne są dobrze zabezpieczone?
Pytanie 19. Czy wszyscy otrzymują  takie same certyfikaty zdania matury?
Pytanie 20. Na czym polega zmieniona formuła egzaminu ustnego z języka obcego?
Pytanie 21. O czym należy pamiętać po otrzymaniu do ręki arkusza maturalnego?
Pytanie 22. Na czym polega kodowanie arkusza maturalnego?
Pytanie 23. Jak zaznaczać odpowiedzi na karcie?
Pytanie 24. Do czego służy brudnopis i czy jest sprawdzany?
Pytanie 25. Ile osób będzie sprawdzało moją pracę?
Pytanie 26. Czy mogę przystąpić do matury po kilku latach?

Matura od roku szk. 2014/2015

Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie będą przystępować do egzaminu maturalnego w nowej formie. Zmiany wynikają z dostosowania egzaminu do zapisów podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Od 2015 r. zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym będzie oparty o zapisy nowej podstawy programowej i obejmie wymagania ogólne i szczegółowe dla IV etapu edukacyjnego (podstawa programowa IV.1 i IV.2). Zadania będą sprawdzały różne umiejętności zapisane w nowej podstawie programowej, takie jak określanie głównej myśli tekstu, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji w tekście, rozpoznawanie związków między częściami tekstu czy rozróżnianie faktów i opinii na poziomie rozszerzonym. Poszczególne zadania egzaminacyjne mogą także odnosić się do wymagań z wcześniejszych etapów edukacyjnych.

Matura od 2015 r.:

Język angielski jako przedmiot obowiązkowy:

Część pisemna – poziom podstawowy

+

Część ustna – bez określania poziomu

Język angielski jako przedmiot dodatkowy:

Część pisemna poziom rozszerzony i/lub część ustna bez określania poziomu (jeśli język angielski w części ustnej nie był zdawany jako obowiązkowy)

lub

Część pisemna poziom dwujęzyczny i/lub część ustna poziom dwujęzyczny (nie ma możliwości wyboru samego egzaminu ustnego na poziomie dwujęzycznym bez zdawania części pisemnej na tym poziomie)
Egzamin ustny zdawany jako przedmiot obowiązkowy pozostanie praktycznie bez zmian (jedyna różnica dotyczy maksymalnego czasu przeznaczonego na realizację zadania 1 i 2).
Od 2015 r. wprowadzona zostanie możliwość zdawania egzaminu z języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym dla wszystkich chętnych, nie tylko dla uczniów, którzy ukończyli tego typu klasy.
Zmianie ulegnie egzamin pisemny na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz egzamin ustny na poziomie dwujęzycznym.

Najważniejsze zmiany:

Egzamin pisemny – poziom podstawowy

  • wprowadzenie nowych typów zadań sprawdzających znajomość środków językowych (dwa lub trzy zadania zamknięte typu wybór wielokrotny i na dobieranie);
  • modyfikacja dotychczasowych zadań, np. wypowiedzi pisemnej (jedno zadanie zamiast dwóch; formy wypowiedzi to np. list, e-mail, wiadomość na blogu lub forum internetowym; zmiana długości wypowiedzi na 80-130 słów; w poleceniu podane będą cztery elementy do rozwinięcia); istotnej zmianie ulegają również kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

Egzamin pisemny – poziom rozszerzony

  • zmiana w układzie egzaminu (jeden arkusz na poziomie rozszerzonym zamiast dwóch; czas trwania skrócony do 150 minut);
  • modyfikacja dotychczasowych zadań, np. zmiana nazwy z „Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych”  i „Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych”  na „Znajomość środków językowych” (typy zadań pozostają bez zmian), modyfikacja wypowiedzi pisemnej (nowe formy wypowiedzi to list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny; dwa tematy do wyboru zamiast trzech; każdy temat zawierać będzie dwa elementy do omówienia); istotnej zmianie ulegają także kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: