Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Archive for the category “matura ustna”

Egzamin ustny z języka angielskiego v.2

Advertisements

Egzamin ustny z języka angielskiego v.1

Jak przygotować się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego – część 3

Jak przygotować się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego – część 2

Jak przygotować się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego – część 1

Let’s talk about Matura Exams

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia wywiad-rozmowę pt. “Porozmawiajmy o Maturze”, w której na dociekliwe pytania zadawane przez Kingę Czynciel z VII Prywatnego LO w Krakowie odpowiadają Lech Gawryłow i Piotr Ludwikowski.

Schowek01

Pytanie 1.  Czy Matura ma dzisiaj jakiś sens?
Pytanie 2. Czy nasza polska matura liczy się za granicą?
Pytanie 3. Czy istnieje możliwość, że będę zdawała dwa egzaminy dziennie?
Pytanie 4. Czy wszystkie egzaminy trwają tyle samo?
Pytanie 5. Czy egzamin maturalny zdaję zawsze we własnej szkole?
Pytanie 6. Czy do sali mogę wnieść na egzamin maskotkę lub napój?
Pytanie 7. A telefon komórkowy?
Pytanie 8. Kiedy egzamin jest uznany za zdany?
Pytanie 9. Ile maksymalnie przedmiotów mogę zdawać?
Pytanie 10. Czym różni się poziom podstawowy od poziomu rozszerzonego?
Pytanie 11. Kiedy oblewa się egzamin maturalny?
Pytanie 12. Kiedy i na jakich warunkach mogę przystąpić do egzaminu poprawkowego?
Pytanie 13. Dlaczego nie opłaca się odpisywać?
Pytanie 14. Czy komisja może przerwać egzamin w dowolnym momencie?
Pytanie 15. Czy to prawda, że członkom komisji nie wolno chodzić po sali?
Pytanie 16. Czy istnieją różne wersje arkusza egzaminu maturalnego?
Pytanie 17. Kiedy egzamin unieważnia się dla jednego ucznia, dwu lub całej sali?
Pytanie 18. Czy arkusze egzaminacyjne są dobrze zabezpieczone?
Pytanie 19. Czy wszyscy otrzymują  takie same certyfikaty zdania matury?
Pytanie 20. Na czym polega zmieniona formuła egzaminu ustnego z języka obcego?
Pytanie 21. O czym należy pamiętać po otrzymaniu do ręki arkusza maturalnego?
Pytanie 22. Na czym polega kodowanie arkusza maturalnego?
Pytanie 23. Jak zaznaczać odpowiedzi na karcie?
Pytanie 24. Do czego służy brudnopis i czy jest sprawdzany?
Pytanie 25. Ile osób będzie sprawdzało moją pracę?
Pytanie 26. Czy mogę przystąpić do matury po kilku latach?

Matura od roku szk. 2014/2015

Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie będą przystępować do egzaminu maturalnego w nowej formie. Zmiany wynikają z dostosowania egzaminu do zapisów podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Od 2015 r. zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym będzie oparty o zapisy nowej podstawy programowej i obejmie wymagania ogólne i szczegółowe dla IV etapu edukacyjnego (podstawa programowa IV.1 i IV.2). Zadania będą sprawdzały różne umiejętności zapisane w nowej podstawie programowej, takie jak określanie głównej myśli tekstu, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji w tekście, rozpoznawanie związków między częściami tekstu czy rozróżnianie faktów i opinii na poziomie rozszerzonym. Poszczególne zadania egzaminacyjne mogą także odnosić się do wymagań z wcześniejszych etapów edukacyjnych.

Matura od 2015 r.:

Język angielski jako przedmiot obowiązkowy:

Część pisemna – poziom podstawowy

+

Część ustna – bez określania poziomu

Język angielski jako przedmiot dodatkowy:

Część pisemna poziom rozszerzony i/lub część ustna bez określania poziomu (jeśli język angielski w części ustnej nie był zdawany jako obowiązkowy)

lub

Część pisemna poziom dwujęzyczny i/lub część ustna poziom dwujęzyczny (nie ma możliwości wyboru samego egzaminu ustnego na poziomie dwujęzycznym bez zdawania części pisemnej na tym poziomie)
Egzamin ustny zdawany jako przedmiot obowiązkowy pozostanie praktycznie bez zmian (jedyna różnica dotyczy maksymalnego czasu przeznaczonego na realizację zadania 1 i 2).
Od 2015 r. wprowadzona zostanie możliwość zdawania egzaminu z języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym dla wszystkich chętnych, nie tylko dla uczniów, którzy ukończyli tego typu klasy.
Zmianie ulegnie egzamin pisemny na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz egzamin ustny na poziomie dwujęzycznym.

Najważniejsze zmiany:

Egzamin pisemny – poziom podstawowy

 • wprowadzenie nowych typów zadań sprawdzających znajomość środków językowych (dwa lub trzy zadania zamknięte typu wybór wielokrotny i na dobieranie);
 • modyfikacja dotychczasowych zadań, np. wypowiedzi pisemnej (jedno zadanie zamiast dwóch; formy wypowiedzi to np. list, e-mail, wiadomość na blogu lub forum internetowym; zmiana długości wypowiedzi na 80-130 słów; w poleceniu podane będą cztery elementy do rozwinięcia); istotnej zmianie ulegają również kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

Egzamin pisemny – poziom rozszerzony

 • zmiana w układzie egzaminu (jeden arkusz na poziomie rozszerzonym zamiast dwóch; czas trwania skrócony do 150 minut);
 • modyfikacja dotychczasowych zadań, np. zmiana nazwy z „Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych”  i „Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych”  na „Znajomość środków językowych” (typy zadań pozostają bez zmian), modyfikacja wypowiedzi pisemnej (nowe formy wypowiedzi to list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny; dwa tematy do wyboru zamiast trzech; każdy temat zawierać będzie dwa elementy do omówienia); istotnej zmianie ulegają także kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

Egzamin maturalny od maja 2015

Co zmienia się na egzaminie maturalnym od 2015 roku
Zmiany dotknęły przede wszystkim egzamin pisemny, zaś w niemal niezmienionej formie pozostał egzamin ustny.
Zmiany w egzaminie na poziomie podstawowym:

 1. Zastosowano krótsze teksty, sprawdzające więcej umiejętności zapisanych w nowej podstawie programowej.
 2. Zwiększono różnorodność tekstów, wprowadzając nieco większą liczbę tekstów użytkowych.
 3. Zwiększono liczbę zadań na dobieranie i wielokrotny wybór, kosztem zadań typu prawda/fałsz, co zmniejsza podatność na zgadywanie i poprawia rzetelność testu. Względy finansowe uniemożliwiają wprowadzenie dodatkowych zadań otwartych.
 4. Wprowadzono zadania sprawdzające bezpośrednio znajomość środków językowych.
 5. Ograniczono wypowiedź pisemną do jednego zadania, którym jest list prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym.
 6. Zmieniono kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, zwracając uwagę nie tylko na przekazanie informacji, ale również na sposób, w jaki zostało to zrobione. Osobno oceniane jest uwzględnienie i rozwinięcie każdego elementu polecenia.

Zmiany w egzaminie na poziomie rozszerzonym:

 1. Wprowadzono jeden arkusz, skracając również czas trwania egzaminu do 150 minut.
 2. Zwiększono liczbę sprawdzanych umiejętności, wprowadzając np. rozróżnianie faktów i opinii.
 3. Wyrównano wartość wszystkich części egzaminu, zmieniając liczbę punktów za zadania w poszczególnych częściach.
 4. Zmieniono obowiązujące formy wypowiedzi pisemnej. Obecnie zdający będzie mógł wybrać jeden z dwóch tematów. Możliwe formy wypowiedzi to rozprawka, artykuł i list formalny.
 5. Zmieniono kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, wprowadzając m.in. kryterium oceniające łącznie treść i formę.

Zmiany w egzaminie na poziomie dwujęzycznym:
Poziom dwujęzyczny został udostępniony dla wszystkich abiturientów i nie jest, jak dotychczas, zarezerwowany tylko dla absolwentów klas dwujęzycznych.


1. Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

EGZAMIN USTNY BEZ OKREŚLENIA POZIOMU
Podstawa IV.1
Czas trwania ok. 15min
Liczba punktów maksimum – 30 pkt / 100%
minimum zaliczenia – 9 pkt / 30%
Zadania Rozmowa wstępna – odpowiedzi na kilka pytań na różne tematy (ok. 2 min.)
Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 4 min.)
Zadanie 2. Opis zdjęcia i odpowiedzi na trzy pytania z nim związane (ok. 3 min.)
Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (ok. 5 min.)
Oceniane umiejętności Sprawność komunikacyjna (3 x 6 pkt = 18 pkt)
Zakres środków leks.-gram. (4 pkt)
Poprawność językowa (4 pkt)
Wymowa (2 pkt)
Płynność wypowiedzi (2 pkt)
EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
Podstawa IV.1P
Czas trwania 120 min
Liczba punktów maksimum – 50 pkt / 100%
minimum zaliczenia – 15 pkt / 30%
Rozumienie ze słuchu – 15 pkt / 30%
Teksty Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 20 min.
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji
Rozumienie tekstów pisanych – 15 pkt / 30%
Teksty Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub adaptowane, w sumie ok. 1100 słów
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, rozpoznawanie związków między częściami tekstu
Znajomość środków językowych – 10 pkt / 20%
Teksty Tekst narracyjny, minidialogi, pojedyncze zdania
Zadania 2-3 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie
Oceniane umiejętności Znajomość leksyki i struktur gramatycznych
Wypowiedź pisemna – 10 pkt / 20%
Teksty tworzone List prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym
Zadania Jedno zadanie, polecenie po polsku z czterema podanymi elementami, które należy przedstawić i rozwinąć w swojej wypowiedzi (80-130 słów)
Oceniane umiejętności Przekazanie treści, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa


2. Język obcy jako przedmiot dodatkowy

EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
Podstawa IV.1r
Czas trwania 150 min (jeden arkusz)
Liczba punktów maksimum – 50 pkt / 100%, bez progu zaliczenia
Rozumienie ze słuchu – 12 pkt / 24%
Teksty Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 25 min.
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii
Rozumienie tekstów pisanych – 13 pkt / 26%
Teksty Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub minimalnie adaptowane, w sumie ok. 1500 słów
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu
Znajomość środków językowych – 12 pkt / 24%
Teksty Tekst narracyjny, pojedyncze zdania
Zadania 2-3 zadania zamknięte i otwarte typu wielokrotny wybór, dobieranie, zadania z lukami, parafrazy, słowotwórstwo, tłumaczenia fragmentów zdań na język obcy
Oceniane umiejętności Znajomość leksyki i struktur gramatycznych
Wypowiedź pisemna – 13 pkt / 26%
Teksty tworzone List formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny
Zadania Jedno zadanie, dwa tematy do wyboru, sformułowane po polsku, z dwoma podanymi elementami, które należy omówić w swojej wypowiedzi (200-250 słów)
Oceniane umiejętności Tworzenie wypowiedzi zgodnie z poleceniem, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa

Egzamin ustny – przykład 2

Przykładowy egzamin ustny wraz z komentarzem egzaminatora:

Egzamin ustny – omówienie zadań

Jeśli chcesz dobrze zdać maturę ustną z języka angielskiego, posłuchaj porad, dzięki którym zdobędziesz więcej punktów. Pamiętaj, że znając “wroga”, czyli strukturę matury, łatwiej z nim “walczyć”.
Omówienie egzaminu ustnego z komentarzem egzaminatora:

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: