Morawa in English

II LO Przemyśl, Poland

Archive for the category “grammar”

[3D] Grammar task 12

Extra practice for Matura 2019
poziom rozszerzony
[struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:
grammar practice 12

Advertisements

[3D/3F] Grammar task 11

Extra practice for Matura 2019
poziom podstawowy
[struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:
grammar practice 11

[1E] The Present Perfect vs Continuous Tense

Present Perfect używa się: Present Perfect Continuous używa się:
  • chcąc zaznaczyć skutek czynności:

I have painted my ceiling. The ceiling was gray – now it is blue.
(Pomalowałam swój sufit.
Był szary – teraz jest niebieski.)

  • chcąc zaznaczyć kontynuację czynności:

I have been painting my room. My clothes are covered in paint.
(Malowałam swój pokój.
Moje ubranie pokryte jest farbą.)
(Czynność prawdopodobnie nie jest zakończona lub zakończyła się na krótko przed wypowiedzeniem zdania.)

  • odpowiadając na takie pytania, jak: how much?, how many?, how many times? – mówiąc o czynnościach zakończonych:

How many articles of that magazine have you read?
(Ile artykułów przeczytałeś z tej gazety?)

How many songs have they played?
(Ile piosenek już zagrali?)

  • odpowiadając na takie pytania jak: how long? – mówiąc o czynnościach, które cały czas trwają:

 

How long have you been reading that magazine?
(Jak długo czytasz już ten magazyn?)

They have been playing the guitar since 3:00 o’clock.
(Grają na gitarze już od 15:00.)

  • opisując czynności, które odbyły się w nieokreślonym momencie w przeszłości; pytania przyjmują zazwyczaj schemat: Have you ever? (Czy ty kiedykolwiek?)

Have you ever played basketball?
(Czy ty kiedykolwiek grałeś w koszykówkę?)

  • wyciągając wnioski na temat tego, co wydarzyło się w niedalekiej przeszłości:

Where have you been? Have you been playing basketball? You are sweaty!
(Gdzie byłeś? Grałeś w koszykówkę? Jesteś cały spocony!)

  • podkreślając rezultat czynności:

I have answered the questions; here they are. (Odpowiedziałem na pytania – są tutaj.)

  • chcąc zwrócić uwagę na daną czynność:

I have been answering the questions all the morning.
(Odpowiadałem na pytania przez cały poranek.)

Rezultat akcji z przeszłości jest ważny w teraźniejszości np:
He’s broken his arm. (Jest on złamana w tym momencie)
Akcje zaczęte w przeszłości, które trwają do teraz np:
I have been running for three hours now.
W Present Perfect nacisk jest na skutek czynności przeszłej w teraźniejszości, konkretną rzecz. Present Perfect Continuous kładzie nacisk na czas trwania czynności przeszłej do chwili obecnej.

https://www.e-ang.pl/

https://www.ang.pl/cwiczenia

http://testyourenglish.pl/

[2A] Passive Voice & Have sth Done

Passive Voice:

Have sth Done:

[3D] Grammar task 10

Extra practice for Matura 2019
poziom rozszerzony
[struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:
grammar practice 11

[1E] the present simple vs continuous tense

Class 1E,
you are welcome to follow the link to access grammar exercises on the present simple vs present continuous tense.
Students are kindly asked to print out the page, fill in the blanks and hand it in – the deadline is Monday 15th.
Enjoy 🙂

 

[3D/3F] Grammar task 7

Extra practice for Matura 2019 poziom podstawowy
[struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:  grammar practice 7

[3D] Tenses (mix)

Grammar tenses – extra exercises

follow the link: mixed tenses

Reported Speech – mowa zależna

Mowę zależnej (Reported Speech) używamy, kiedy chcemy przekazać czyjąś wypowiedź nie cytując dokładnie tego co ktoś powiedział, ale przekazując treść tej wypowiedzi.

Porównajmy zestawy zdań w mowie niezależnej i zależnej:

mowa niezależna mowa zależna
Lara said: “I’m pretty.” Lara said (that) she was pretty.
 Lara powiedziała: “Jestem piękna.” Lara powiedziała, że jest piękna.
Tom said: “I don’t smoke.” Tom said (that) he didn’t smoke.
 Tom powiedział: “Nie palę.” Tom powiedział, że nie pali.
They said: “We have never lied.” They said (that) they had never lied.
Powiedzieli: “Nigdy nie kłamaliśmy.” Powiedzieli, że nigdy nie kłamali.
Ann said “I will be famous one day.” Ann said (that) she would be famous one day.
Ann powiedziała: “Pewnego dnia będę sławna.” Ann powiedziała, że pewnego dnia będzie sławna.
My parents said: “We can’t let you go.” My parents said (that) they couldn’t let me go.
Moi rodzice powiedzieli: “Nie możemy cię puścić.” Moi rodzice powiedzieli, że nie mogą mnie puścić.
Rafał said: “I’m not joking.” Rafał said (that) he wasn’t joking.
 Rafał powiedział: ” Nie żartuję.” Rafał powiedział, że nie żartuje.

Zauważmy, że w zdaniach w prawej kolumnie zmienił się czas! To bardzo ważna uwaga, ponieważ w mowie zależnej mamy do czynienia z tzw. następstwem czasów. W języku polskim nie spotkamy się z czymś takim, więc szczególnie ważne jest zrozumienie tego zjawiska. W największym skrócie stosowanie następstwa czasów polega na COFNIĘCIU czasu użytego w zdaniu podrzędnym.

Oto zestawienie zmian czasów:

mowa niezależna mowa zależna
Present Simple » Past Simple
Sue said “I don’t like him.” » Sue said (that) she didn’t like him.
Present Continuous » Past Continuous
“The sun is shining,” he said. » He said the sun was shining.
Past Simple » Past Perfect
Monica said “I wrote a letter.” » Monica said she had written a letter.
Present Perfect » Past Perfect
“I have lost my keys,” said Mike. » Mike said (that) he had lost his keys.
Present Perfect Continuous » Past Perfect Continuous
Mr Brown said “I’ve been working for this company for 3 years.” » Mr Brown said he had been working for that company for 3 years.
Future Simple » Future in the Past
“I will do it tomorrow,” said Jenny. » Jenny said she would do it the next day.
Future Continuous » Future Continuous in the Past
“She will be working on the project tomorrow at 5,” said George. » George said she would be working on the project the next day at 5.

Także niektóre czasowniki modalne się zmieniają:

mowa niezależna mowa zależna
will » would
can » could
may » might
shall » should
would » would
could » could
might » might
should » should

Inne określenia czasu zmieniamy następująco:

mowa niezależna mowa zależna
yesterday the day before
last week the week before
tomorrow the next day/the following day
next week/month the following week/month
now then
2 years ago 2 years before

Żeby zdanie w mowie zależnej było logiczne, użyte przez mówiącego określenia miejsca zmieniamy w następujący sposób:

mowa niezależna mowa zależna
here there
tutaj tam
in this room in that room/in the room
w tym pokoju w tamtym pokoju

Pytania w mowie zależnej zachowują szyk zdania oznajmującego! Trzeba zwrócić szczególną uwagę na kolejność słów w zdaniu. Spójrzmy na przykłady (oczywiście pamiętamy cały czas o zasadzie następstwa czasów):

mowa niezależna mowa zależna
“Will you give me my book back?” Mike asked me if I would give him his book back.
Oddasz mi moją książkę? Mike zapytał mnie, czy mu oddam jego książkę.
“Do you love her?” Tom asked me whether I loved her.
Kochasz ją? Tom zapytał mnie, czy ja kocham.
“Did mother make a delicious cake?” My brother asked me if mother had made a delicious cake.
Czy mama zrobiła pyszne ciasto? Mój brat zapytał mnie, czy mama zrobiła pyszne ciasto.

Powyższe pytania należą do grupy tzw. yes/no questions – w mowie zależnej wstawiamy w takim przypadku jeden ze spójników: if lub whether, oba tłumaczymy jako czy z tym, że whether jest bardziej formalne.
Jeśli w pytaniu pojawia się zaimek zaczynający sie na wh- ten sam zaimek musi pojawić się w pytaniu w mowie zależnej:

mowa niezależna mowa zależna
What is his name?” They asked me what his name was.
Jak on się nazywa? Oni zapytali mnie jak on się nazywa.
(zwróćmy szczególną uwagę na szyk zdania angielskiego!)
Where will you be tomorrow at 5?” I asked her where she would be the next day at 5.
Gdzie będziesz jutro o 5? Zapytałem ją gdzie będzie jutro o 5.
When is your wife coming back?” asked Mary. Mary asked when his wife was coming back.
“Kiedy wraca twoja żona?” zapytała Mary. Mary zapytała kiedy wraca jego żona.

We wszystkich powyższych zdaniach używaliśmy czasownika to ask do zrelacjonowania pytania – czasowników, których możemy użyć jest oczywiście więcej:

to ask pytać
to inquire pytać się, dowiadywać
to want to know chcieć wiedzieć
mowa niezależna mowa zależna
“Will you come?” Sue wanted to know if I would come.
Przyjdziesz? Sue chciała wiedzieć, czy przyjdę.

Do pozostałych zdań, charakterystycznych dla mowy zależnej należą rozkazy i zakazy.
W rozkazach, w mowie zależnej (indirect speech) stosujemy tzw. konstrukcję bezokolicznikową (czasownik wraz z „to”) a słowo „say” (mówić) najczęściej zastępujemy odpowiednio odmienionym „tell” (powiedzieć), „ask” (poprosić), „order” (nakazać) lub „command” (rozkazać).


Direct speech (DS)
: „Please come here” Maria asked her student. – Podejdź tutaj – poprosiła Maria swojego ucznia.

Indirect speech (IS): Maria asked her student to come there. – Maria poprosiła swojego ucznia aby tam przyszedł.

W przeczeniach zdania, słowo “to” poprzedzamy słowem „not”.

Analogicznie, kolejne zdania brzmieć będą:

DS.: „Do it right now” she told him.

IS: She told him to do it right then.

DS: “I want you to phone him immediately” she ordered John.

IS: She ordered John to phone him immediately.

DS: “Don’t go there” she told him.

IS: She told him not to go there.

 

https://www.english-grammar.at

http://www.perfect-english-grammar.com

http://www.englisch-hilfen.de/en

http://www.ego4u.com

http://www.tolearnenglish.com

Homework class2d 21.05

Słowotwórstwo zad1

Słowotwórstwo zad2

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: