Morawa in English

II LO Przemyśl, Poland

Archive for the month “May, 2017”

Have something done

Konstrukcji have something done używamy: 

– Gdy chcemy powiedzieć o czymś, co zostało zlecone komuś do zrobienia, wykonania dla nas.

I had my car repaired. – Zleciłem komuś naprawę samochodu.

– W sytuacjach nieprzyjemnych, – np. gdy mówimy o jakiejś kradzieży, zgubieniu, zniszczeniu itp.

He has his wig blown away by the wind. – Jego peruka została porwana przez wiatr.

I had my car stolen – Ukradli mi samochód.

Porównajmy zdania:

I repaired my pen – naprawiłem swój długopis (sam to zrobiłem)

I had my pen repaired – naprawiłem swój długopis (nie sam – zleciłem naprawienie go komuś).

Kate cut her hair – Kate obcięła włosy (obcięła je sama)

Kate had her hair cut – Kate obcięła włosy (nie zrobiła tego sama, ktoś zrobił to za nią)

Tworzenie: 

Podmiotem zawsze jest człowiek. Konstrukcję have something done tworzymy następująco:

Have / get + dopełnienie + czasownik w III formie

Przykłady w różnych czasach:

present simple  –  She has her room painted.

present continuous  –   She is having her room painted.

past simple   –  She had her room painted.

past continuous   –  She was having her room painted.

present perfect  –   She has had her room painted.

present perfect continuous  –   She has been having her room painted.

past perfect   –  She had had her room painted.

past perfect continuous  –   She had been having her room painted.

future simple   –  She will have her room painted.

future continuous   –  She will be having her room painted.

Czasownik ‘to have’ w konstrukcji have something done tworzy swoje pytania i przeczenia w oparciu o operatory poszczególnych czasów: do/does w present simple i did w past simple.

Przykład:

Did she have her room painted?

She doesn’t have her room painted.

Zamiast have możemy użyć również get.

Przykład:

Get – używamy w zdaniach formalnych.
Have – używamy w zdaniach nie formalnych.

She has had it painted = She has got it painted.
She often has it painted = She often gets it painted.

EXERCISES:

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/participles/exercises?08

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1759

http://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_09_012e?cc=pl&selLanguage=pl

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-76121.php

http://angielski.na6.pl/have_sth_done_cwiczenia

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.havdon.p.htm

Advertisements

Reported Speech – mowa zależna

Mowę zależnej (Reported Speech) używamy, kiedy chcemy przekazać czyjąś wypowiedź nie cytując dokładnie tego co ktoś powiedział, ale przekazując treść tej wypowiedzi.

Porównajmy zestawy zdań w mowie niezależnej i zależnej:

mowa niezależna mowa zależna
Lara said: “I’m pretty.” Lara said (that) she was pretty.
 Lara powiedziała: “Jestem piękna.” Lara powiedziała, że jest piękna.
Tom said: “I don’t smoke.” Tom said (that) he didn’t smoke.
 Tom powiedział: “Nie palę.” Tom powiedział, że nie pali.
They said: “We have never lied.” They said (that) they had never lied.
Powiedzieli: “Nigdy nie kłamaliśmy.” Powiedzieli, że nigdy nie kłamali.
Ann said “I will be famous one day.” Ann said (that) she would be famous one day.
Ann powiedziała: “Pewnego dnia będę sławna.” Ann powiedziała, że pewnego dnia będzie sławna.
My parents said: “We can’t let you go.” My parents said (that) they couldn’t let me go.
Moi rodzice powiedzieli: “Nie możemy cię puścić.” Moi rodzice powiedzieli, że nie mogą mnie puścić.
Rafał said: “I’m not joking.” Rafał said (that) he wasn’t joking.
 Rafał powiedział: ” Nie żartuję.” Rafał powiedział, że nie żartuje.

Zauważmy, że w zdaniach w prawej kolumnie zmienił się czas! To bardzo ważna uwaga, ponieważ w mowie zależnej mamy do czynienia z tzw. następstwem czasów. W języku polskim nie spotkamy się z czymś takim, więc szczególnie ważne jest zrozumienie tego zjawiska. W największym skrócie stosowanie następstwa czasów polega na COFNIĘCIU czasu użytego w zdaniu podrzędnym.

Oto zestawienie zmian czasów:

mowa niezależna mowa zależna
Present Simple » Past Simple
Sue said “I don’t like him.” » Sue said (that) she didn’t like him.
Present Continuous » Past Continuous
“The sun is shining,” he said. » He said the sun was shining.
Past Simple » Past Perfect
Monica said “I wrote a letter.” » Monica said she had written a letter.
Present Perfect » Past Perfect
“I have lost my keys,” said Mike. » Mike said (that) he had lost his keys.
Present Perfect Continuous » Past Perfect Continuous
Mr Brown said “I’ve been working for this company for 3 years.” » Mr Brown said he had been working for that company for 3 years.
Future Simple » Future in the Past
“I will do it tomorrow,” said Jenny. » Jenny said she would do it the next day.
Future Continuous » Future Continuous in the Past
“She will be working on the project tomorrow at 5,” said George. » George said she would be working on the project the next day at 5.

Także niektóre czasowniki modalne się zmieniają:

mowa niezależna mowa zależna
will » would
can » could
may » might
shall » should
would » would
could » could
might » might
should » should

Inne określenia czasu zmieniamy następująco:

mowa niezależna mowa zależna
yesterday the day before
last week the week before
tomorrow the next day/the following day
next week/month the following week/month
now then
2 years ago 2 years before

Żeby zdanie w mowie zależnej było logiczne, użyte przez mówiącego określenia miejsca zmieniamy w następujący sposób:

mowa niezależna mowa zależna
here there
tutaj tam
in this room in that room/in the room
w tym pokoju w tamtym pokoju

Pytania w mowie zależnej zachowują szyk zdania oznajmującego! Trzeba zwrócić szczególną uwagę na kolejność słów w zdaniu. Spójrzmy na przykłady (oczywiście pamiętamy cały czas o zasadzie następstwa czasów):

mowa niezależna mowa zależna
“Will you give me my book back?” Mike asked me if I would give him his book back.
Oddasz mi moją książkę? Mike zapytał mnie, czy mu oddam jego książkę.
“Do you love her?” Tom asked me whether I loved her.
Kochasz ją? Tom zapytał mnie, czy ja kocham.
“Did mother make a delicious cake?” My brother asked me if mother had made a delicious cake.
Czy mama zrobiła pyszne ciasto? Mój brat zapytał mnie, czy mama zrobiła pyszne ciasto.

Powyższe pytania należą do grupy tzw. yes/no questions – w mowie zależnej wstawiamy w takim przypadku jeden ze spójników: if lub whether, oba tłumaczymy jako czy z tym, że whether jest bardziej formalne.
Jeśli w pytaniu pojawia się zaimek zaczynający sie na wh- ten sam zaimek musi pojawić się w pytaniu w mowie zależnej:

mowa niezależna mowa zależna
What is his name?” They asked me what his name was.
Jak on się nazywa? Oni zapytali mnie jak on się nazywa.
(zwróćmy szczególną uwagę na szyk zdania angielskiego!)
Where will you be tomorrow at 5?” I asked her where she would be the next day at 5.
Gdzie będziesz jutro o 5? Zapytałem ją gdzie będzie jutro o 5.
When is your wife coming back?” asked Mary. Mary asked when his wife was coming back.
“Kiedy wraca twoja żona?” zapytała Mary. Mary zapytała kiedy wraca jego żona.

We wszystkich powyższych zdaniach używaliśmy czasownika to ask do zrelacjonowania pytania – czasowników, których możemy użyć jest oczywiście więcej:

to ask pytać
to inquire pytać się, dowiadywać
to want to know chcieć wiedzieć
mowa niezależna mowa zależna
“Will you come?” Sue wanted to know if I would come.
Przyjdziesz? Sue chciała wiedzieć, czy przyjdę.

http://www.perfect-english-grammar.com

http://www.englisch-hilfen.de/en

http://www.myenglishpages.com

http://www.ego4u.com

http://www.tolearnenglish.com

Passive voice – strona bierna

Podobnie jak w języku polskim tak i w języku angielskim zdania występują w tzw. stronie czynnej (active voice) oraz stronie biernej (passive voice). Przy przekształceniu strony czynnej na stronę bierną dokonujemy zamiany podmiotu i dopełnienia zdania. Innymi słowy dopełnienie staje się podmiotem a podmiot staje się dopełnieniem w zdaniu w stronie biernej.

Angielska stronę bierną (passive voice) tworzymy niemalże tak samo jak polską, czyli za pomocą odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz formy Past Participle, czyli trzeciej formy z tabelki czasowników nieregularnych lub końcówki -ed dodanej do czasowników regularnych. I tak, strona bierna w określonych czasach będzie wyglądać:

forma ‘to be’
dla danego czasu
past participle
(III forma)
Present Continuous A book is being written.
Books are being written.
Present Simple A book is written.
Books are written.
Present Perfect A book has been written.
Books have been written.
Past Simple A book was written.
Books were written.
Past Continuous A book was being written.
Books were being written.
Past Perfect A book had been written.
Books had been written.
Future Simple A book will be written.
Books will be written.
modal verbs A book can/could/may/might/should/would + be written.
Books can/could/may/might/should/would + be written.

https://www.ang.pl/cwiczenia/strona-bierna

http://www.e-angielski.com/gramatyka/passive-voice-revision

https://www.ang.pl/cwiczenia/943

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive

http://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercises.html

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: