Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Archive for the month “November, 2016”

Opinion essay

Rozprawka typu opinion essay (wyrażenie swojej opinii)

Rozprawka jest jednym z trzech przykładowych form pisemnych na maturze z języka angielskiego – poziom rozszerzony.

W tego typu pracy autor prezentuje opinię na dany temat. Opinia powinna być poparta odpowiednimi argumentami, a jej podanie następuje na samym wstępie. Określamy w nim również temat naszej pracy. W rozwinięciu przedstawiamy naszą opinię, oraz opinię jej przeciwną. Co ważne, najlepiej jest zachować proporcję 3 : 1. Oznacza to, że przedstawiwszy opinię na określony temat, musimy przedstawić przynajmniej jeden aspekt, który ukazuje odmienny punkt widzenia. Przy innym rozłożeniu proporcji, na przykład 2 : 2, naruszylibyśmy logiczny układ pracy. W zakończeniu dokonujemy parafrazy opinii, którą przedstawiliśmy we wstępie, czyli powtarzamy ją używając innych słów. Piszemy ją językiem formalnym.

Przed rozpoczęciem pisania rozprawki dobrze jest zastanowić się nad danym tematem, przeanalizować go i wybrać, po której stronie problemu stajemy. Czy zgadzamy się, czy nie zgadzamy z daną opinią. Ważne jest też aby w pierwszym zdaniu każdego akapitu zawierać informacje czego będzie on dotyczył.

Opinion essay powinien składać się z trzech głównych części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W drugiej części powinny znaleźć się przynajmniej 2 paragrafy.

Opinion essay – Wstęp

We wstępie określamy temat rozprawki a także swoją opinię na jej temat.

Opinion essay – Rozwinięcie

W rozwinięciu zawieramy dwa lub więcej akapitów, w każdym z nich prezentując dany punkt widzenia oraz popierając go przykładem. Jeśli zgadzamy się z daną tezą, to pierwsze akapity służą jej poparciu, a ostatni ukazaniu przeciwnego punktu widzenia.

Opinion essay – Zakończenie

W zakończeniu powtarzamy swoją opinię, której słuszność udowodniliśmy w poprzedniej części rozprawki, używając nieco innych słów.

Eseje wyrażające opinie mają najczęściej styl formalny. Cechą charakterystyczną tego typu formy pisemnej jest jasne, klarowne wyrażenie opinii a następnie potwierdzenie jej w poszczególnych akapitach wraz z przytoczonymi przykładami.
Ważne jest aby w jednym (najlepiej ostatnim) akapicie przedstawić argument przeciwny w myśl zasady ‘wyjątek potwierdza regułę’.

Praktyczne wskazówki jak napisać ciekawy ‘Opinion essay’:
– przed rozpoczęciem pisania zastanów się jakie jest Twoje zdanie na dany temat; czy jesteś za czy przeciw,
– każdy paragraf zaczynaj od zdania kluczowego (key sentence) będącego streszczeniem całego fragmentu,
– staraj się używać rozbudowanych zdań popartych przykładami jak statystyki, opinie specjalistów itp.

Zwroty przydatne podczas pisania rozprawki:
Do wyrażania własnej opinii:

In my opinion/In my view – Moim zdaniem

I strongly believe – Ja zdecydowanie uważam

The way I see it/It seems to me that … – Według mnie …

Do wprowadzania pierwszego argumentu:

In the first place/First of all – Przede wszystkim

To start/Begin with – Na wstępie

Firstly – Po pierwsze

Do wprowadzania następnych argumentów:

Another major reason – Innym ważnym powodem

What is more/Furthermore/Moreover – Co więcej

In addition to … /Additionally – Na dodatek …

Also – Również

Apart from … – Oprócz …

Do wprowadzania przeciwnego punktu widzenia:

Contrary to – Wbrew temu

It is argued that/People argue that … – Istnieje odmienna opinia że …

On the other hand – Z drugiej jednak strony

Opponents of this view say – Przeciwnicy tego punktu widzenia twierdzą

There are people who oppose – Są ludzie którzy uważają inaczej

As opposed to above ideas – Jako opozycja do powyższych myśli

Contrary to what most people believe – Wbrew temu co sądzi większość ludzi

Do wprowadzania przykładów popierających tezę:

For example/For instance – Na przykład

such as – tak/takie jak

Especially – Zwłaszcza

In particular – Przede wszystkim

Advertisements

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: