Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Archive for the month “September, 2013”

Próbna Matura z Operonem 2013

Próbna Matura z Operonem

Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego organizowany jest bezpłatny próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce.

Pierwszy próbny egzamin odbył się w grudniu 2007 roku. Obecnie przystępuje do niego prawie 90% maturzystów! Arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD z nagraniami do języków obcych opracowują doświadczeni egzaminatorzy. Materiały te są bezpłatnie dostarczane do szkół. Próbna matura umożliwia sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowuje ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

Zgłoszenia szkół uczestniczących w próbnej maturze przyjmujemy do 18 października 2013 roku za pośrednictwem platformy dla dyrektora. Znajduje się ona pod adresem: www.szkola.operon.pl

Partnerami projektu są Gazeta Wyborcza i portal Edulandia.pl.

Harmonogram akcji Próbna Matura z Operonem:

 1. 26 listopada o godz. 9:00 – początek próbnej matury z języka polskiego w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min
 2. 27 listopada o godz. 9:00 – początek próbnej matury z matematyki w zakresie podstawowym, czas trwania 170 min.
 3. 28 listopada o godz. 9:00 – początek próbnej matury z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) w zakresie podstawowym, czas trwania: 120 min lub rozszerzonym, czas trwania: cz. I – 120 min., cz. II – 70 min.
 4. 29 listopada o godz. 9:00 – początek próbnej matury w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka polskiego (czas trwania: 180 min.) oraz przedmiotów dodatkowych: historii, WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii w zakresie podstawowym (czas trwania: 120 min.) i rozszerzonym (czas trwania: 150 min lub 180 min. – historia, WOS);
 5. dzień następny po każdym z egzaminów – opublikowanie odpowiedzi do testów na stronie www.gieldamaturalna.pl oraz na łamach Gazety Wyborczej

  http://www.operon.pl/matura_z_operonem
Advertisements

Figuratively speaking ;)

read this

XXXVIII Olimpiada Języka Angielskiego

Terminarz Olimpiady w roku szkolnym 2013/2014

1. Zawody I stopnia – szkolne
• Do dnia 20 października 2012 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie
• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia (osoba ta będzie uprawniona do pobrania testów pisemnych wraz z kluczem)
3. adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
• 18  listopada 2013 r. uczniowie piszą pracę pisemną (test)
• Do dnia 25 listopada 2013 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
• Wyniki zawodów I stopnia ogłoszone zostaną na stronie WWW Olimpiady www.oja.wsjo.pl oraz przesłane zostaną do szkół biorących udział do dnia 20 grudnia 2013 r.
2. Zawody II stopnia – okręgowe
       Prace pisemne (testy) zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą strony internetowej
• do dnia 20 grudnia 2013 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów (część pisemna zawodów II stopnia zostanie przeprowadzona we wszystkich okręgach w tym samym dniu, o tej samej godzinie, w poszczególnych szkołach).
• w dniu 20 stycznia 2014 roku o godz. 9.00 rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna. Testy zostaną przesłane do szkół przez Komitet Główny. Po rozwiązaniu testów przez uczniów nauczyciele przesyłają je do poszczególnych Komitetów Okręgowych, w których zostaną sprawdzone i ocenione.
• Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie do 31 stycznia 2014 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.
3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
• do dnia 1 marca 2014 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
• zawody centralne odbędą się w dniach 7-8 kwietnia 2014 r.

Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego:  www.oja.wsjo.pl

Egzamin maturalny od maja 2015

Co zmienia się na egzaminie maturalnym od 2015 roku
Zmiany dotknęły przede wszystkim egzamin pisemny, zaś w niemal niezmienionej formie pozostał egzamin ustny.
Zmiany w egzaminie na poziomie podstawowym:

 1. Zastosowano krótsze teksty, sprawdzające więcej umiejętności zapisanych w nowej podstawie programowej.
 2. Zwiększono różnorodność tekstów, wprowadzając nieco większą liczbę tekstów użytkowych.
 3. Zwiększono liczbę zadań na dobieranie i wielokrotny wybór, kosztem zadań typu prawda/fałsz, co zmniejsza podatność na zgadywanie i poprawia rzetelność testu. Względy finansowe uniemożliwiają wprowadzenie dodatkowych zadań otwartych.
 4. Wprowadzono zadania sprawdzające bezpośrednio znajomość środków językowych.
 5. Ograniczono wypowiedź pisemną do jednego zadania, którym jest list prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym.
 6. Zmieniono kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, zwracając uwagę nie tylko na przekazanie informacji, ale również na sposób, w jaki zostało to zrobione. Osobno oceniane jest uwzględnienie i rozwinięcie każdego elementu polecenia.

Zmiany w egzaminie na poziomie rozszerzonym:

 1. Wprowadzono jeden arkusz, skracając również czas trwania egzaminu do 150 minut.
 2. Zwiększono liczbę sprawdzanych umiejętności, wprowadzając np. rozróżnianie faktów i opinii.
 3. Wyrównano wartość wszystkich części egzaminu, zmieniając liczbę punktów za zadania w poszczególnych częściach.
 4. Zmieniono obowiązujące formy wypowiedzi pisemnej. Obecnie zdający będzie mógł wybrać jeden z dwóch tematów. Możliwe formy wypowiedzi to rozprawka, artykuł i list formalny.
 5. Zmieniono kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, wprowadzając m.in. kryterium oceniające łącznie treść i formę.

Zmiany w egzaminie na poziomie dwujęzycznym:
Poziom dwujęzyczny został udostępniony dla wszystkich abiturientów i nie jest, jak dotychczas, zarezerwowany tylko dla absolwentów klas dwujęzycznych.


1. Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

EGZAMIN USTNY BEZ OKREŚLENIA POZIOMU
Podstawa IV.1
Czas trwania ok. 15min
Liczba punktów maksimum – 30 pkt / 100%
minimum zaliczenia – 9 pkt / 30%
Zadania Rozmowa wstępna – odpowiedzi na kilka pytań na różne tematy (ok. 2 min.)
Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 4 min.)
Zadanie 2. Opis zdjęcia i odpowiedzi na trzy pytania z nim związane (ok. 3 min.)
Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (ok. 5 min.)
Oceniane umiejętności Sprawność komunikacyjna (3 x 6 pkt = 18 pkt)
Zakres środków leks.-gram. (4 pkt)
Poprawność językowa (4 pkt)
Wymowa (2 pkt)
Płynność wypowiedzi (2 pkt)
EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
Podstawa IV.1P
Czas trwania 120 min
Liczba punktów maksimum – 50 pkt / 100%
minimum zaliczenia – 15 pkt / 30%
Rozumienie ze słuchu – 15 pkt / 30%
Teksty Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 20 min.
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji
Rozumienie tekstów pisanych – 15 pkt / 30%
Teksty Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub adaptowane, w sumie ok. 1100 słów
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, rozpoznawanie związków między częściami tekstu
Znajomość środków językowych – 10 pkt / 20%
Teksty Tekst narracyjny, minidialogi, pojedyncze zdania
Zadania 2-3 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie
Oceniane umiejętności Znajomość leksyki i struktur gramatycznych
Wypowiedź pisemna – 10 pkt / 20%
Teksty tworzone List prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym
Zadania Jedno zadanie, polecenie po polsku z czterema podanymi elementami, które należy przedstawić i rozwinąć w swojej wypowiedzi (80-130 słów)
Oceniane umiejętności Przekazanie treści, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa


2. Język obcy jako przedmiot dodatkowy

EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
Podstawa IV.1r
Czas trwania 150 min (jeden arkusz)
Liczba punktów maksimum – 50 pkt / 100%, bez progu zaliczenia
Rozumienie ze słuchu – 12 pkt / 24%
Teksty Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 25 min.
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii
Rozumienie tekstów pisanych – 13 pkt / 26%
Teksty Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub minimalnie adaptowane, w sumie ok. 1500 słów
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu
Znajomość środków językowych – 12 pkt / 24%
Teksty Tekst narracyjny, pojedyncze zdania
Zadania 2-3 zadania zamknięte i otwarte typu wielokrotny wybór, dobieranie, zadania z lukami, parafrazy, słowotwórstwo, tłumaczenia fragmentów zdań na język obcy
Oceniane umiejętności Znajomość leksyki i struktur gramatycznych
Wypowiedź pisemna – 13 pkt / 26%
Teksty tworzone List formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny
Zadania Jedno zadanie, dwa tematy do wyboru, sformułowane po polsku, z dwoma podanymi elementami, które należy omówić w swojej wypowiedzi (200-250 słów)
Oceniane umiejętności Tworzenie wypowiedzi zgodnie z poleceniem, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa

Welcome to the new school year 2013/2014

So, this is official, on Monday September 2nd we will start the new school year 🙂

school starts

Welcome back and enjoy our Morawa in English Blog.

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013