Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

must – have to – mustn’t – needn’t – make – let – be allowed to

must, have to, don’t have to, mustn’t, needn’t

 1. must to czasownik modalny i oznacza w języku polskim “musieć”
 2. must służy do wyrażania naszej opinii o konieczności zrobienia czegoś, ważności wykonania jakiejś czynności, wyraża tzw. przymus wewnętrzny:
  I must do homework or else I get a fail mark.– Muszę zrobić zadanie domowe inaczej dostanę jedynkę.
  must używamy również gdy chcemy wyrazić naszą pewność, przekonanie o czymś:
  Helen lives in close proximity to the airport. It must be noisy. – Helana mieszka w pobliżu lotniska. Tam musi być hałaśliwie.
 3. forma przecząca od “must” to must not – mustn’t jednak nie oznacza jakby się mogło wydawać “nie musisz”, a “nie wolno”.
 4. must nie posiada formy przeszłej, nie używamy “must” w czasach przeszłych – formą zamienną w przeszłości jest had to
 5. po czasowniku “must” podobnie jak po innych czasownikach modalnych stawiamy czasownik w bezokoliczniku: MUST + INFINITIVE
 6. zamiast “must” można stosować również zwrot to have to do sth – są jednak pewne różnice w użyciu
  must” możemy używać jedynie w czasie teraźniejszym Present Simple, natomiast zwrot “have to” stosuje się w różnych czasach i konstrukcjach gramatycznych np. z will, might, may, etc. 
  UWAGA! Jeżeli mówimy, że ktoś jest do czegoś zobligowany, ma coś zrobić jednak nie wyraża to naszej ani nikogo innego opinii na ten temat nie możemu używać “must“, wtedy musimy użyć “have to“, które odnosi się do tzw. przymusu zewnętrznego
 7. mustn’t i dont’ have to są zupełnie różne znaczeniowo – mustn’t nie oznacza jakby się mogło wydawać “nie musisz”, a “nie wolno”. Oznacza to, że gdy mówimy mustn’t zakazujemy komuś wykonywania czegoś i ważne jest dla nas by ten ktoś tego czegoś nie zrobił. Natomiast gdy używamy don’t have to sytuacja jest zupełnie inna, na język polski można by ten zwrot przetłumaczyć “nie musisz“, oznacza to, że nie musisz czegoś robić jeśli nie chcesz, ale możesz to zrobić.
  mustn’t don’t have to (do)
  You must not forget to take your malaria medication while your are in the tropics. – 
  Nie wolno ci zapomnieć wziąść lekarstwa na malarię kiedy będziesz w tropikach.
  (zakaz wykonania czegoś, zwykle odnoszący się do bliskiej przyszłości)
  You don’t have to tell him.
  Nie musisz 
  mówić mu tego.
  (zalecamy komuś by tego nie robił, ale jeśli będzie chciał to może to zrobić)
  needn’t (do)
  We needn’t hurry, we have plenty of time. –
  Nie musimy/Nie potrzebujemy 
  się śpieszyć, mamy dużo czasu.
  (nie musimy czegoś robić, ale możemy)
 8. Zamiennie z “have to (do)” możemy używać zwrotu “have got to (do)
 9. Podobnie jak zwrotu ” don’t have to do” możemy używać “needn’t do” – oznacza on również, że nie musisz czegoś robić jeśli nie chcesz.

10 Przeczenie “need not” (“needn’t“) oznacza ‘nie musieć’ i jest używane jako zanegowany odpowiednik czasownika “must” ‘musieć’:

A: Must I take my book with me?
Czy muszę zabrać ze sobą moją książkę?
B: No, you needn’t take your book with you.
Nie, nie musisz jej ze sobą zabierać.

Zdania z “must not” (“mustn’t“) wyrażają natomiast zakaz i nie są nigdy odpowiedzią na pytania takie jak powyżej:

– You mustn’t take your book with you.
Nie wolno ci zabrać ze sobą twojej książki.
– In future, you mustn’t be so careless.
W przyszłości nie możesz być tak nieostrożny.

Konstrukcja “do not have to” (“don’t have to“) może być negatywnym odpowiednikiem zarówno zdań zawierających “must“, jak i zdań zawierających “have to” (‘musieć’). W obu przypadkach znaczenie jest takie samo – ‘nie musieć’:

A: Must I be there earlier?
Czy muszę być tam wcześniej?
B: No, you don’t have to be there earlier.
Nie, nie musisz być tam wcześniej.
A: Do I have to come tomorrow?
Czy muszę przyjść jutro?
B: No, you don’t have to come tomorrow.
Nie, nie musisz jutro przychodzić.

Konstrukcja “do not have to” (w odróżnieniu od zanegowanych czasowników modalnych “need not“, “must not“) może występować w czasie przyszłym (“will not have to”/”won’t have to”) i przeszłym “did not have to”/”didn’t have to”:

A: Will I have to give it back to you?
Czy będę musiał ci to oddać?
B: No, you won’t have to give it back to me.
Nie, nie będziesz musiał mi tego oddawać.
A: Did I have to give it back to you?
Czy musiałem ci to oddać?
A: No, you didn’t have to give it back to me.
Nie, nie musiałeś mi tego oddawać.

homework03_[save hw1]  [save hw2]

make, let, be allowed to

 • make somebody do something – kazać/spowodować, aby ktoś coś zrobił
  When I was a young boy, my parents always made me tidy my room.
  (Kiedy byłem mały, rodzice zawsze kazali mi sprzątać mój pokój.)
  When you serve in the army, they make you obey each and every order.
  (Gdy służysz w wojsku, każą ci słuchać każdego, co do jednego, rozkazu.)
  Louis de Funes comedies always make me laugh.
  (Komedie Louisa de Funes zawsze mnie rozśmieszają.)
 • let somebody do someting – pozwolić komuś coś zrobić
  I will never let you go there on your own.
  ( Nigdy nie pozwolę pójść ci tam samemu.)
  My Mum never lets me come back home after eleven.
  (Mama nigdy nie pozwala mi wraca? do domu po jedenastej.)
  She lets her children eat ice-cream even in cold weather.
  (Pozwala dzieciom jeść lody, nawet w chłodną pogodę.)
 • be allowed to do someting – mieć pozwolone, aby coś zrobić (= wolno mi, jemu, etc)
  You will never be allowed to go there on your own.
  ( Nigdy nie wolno ci będzie pójść tam samemu.)
  I am never allowed to come back home after eleven by my Mum.
  (Nigdy nie wolno mi wracać do domu po jedenastej.)
  Her children are allowed to eat ice-cream even in cold weather.
  (Jej dzieciom wolno jeść lody, nawet w chłodną pogodę.)

homework03_[save hw3]

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “must – have to – mustn’t – needn’t – make – let – be allowed to

 1. thank you for help me 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013